ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا علی احمدی، میرزا حسن حسینی، محمدمهدی پرهیزگار، ناهید ساروی مقدم، (1397). طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(35)، 19-51. magiran.com/p1925821
Alireza Aliahmadi, Mirza Hassan Hosseini, Mohammad, Mehdi Parhizgar, Nahid Saravi, Moghadam, (2019). Designing an Innovation Cultural Model and ways to promote it in manufacturing companies, Journal of Strategic Management Studies, 9(35), 19-51. magiran.com/p1925821
علیرضا علی احمدی، میرزا حسن حسینی، محمدمهدی پرهیزگار، ناهید ساروی مقدم، طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1397؛ 9(35): 19-51. magiran.com/p1925821
Alireza Aliahmadi, Mirza Hassan Hosseini, Mohammad, Mehdi Parhizgar, Nahid Saravi, Moghadam, Designing an Innovation Cultural Model and ways to promote it in manufacturing companies, Journal of Strategic Management Studies, 2019; 9(35): 19-51. magiran.com/p1925821
علیرضا علی احمدی، میرزا حسن حسینی، محمدمهدی پرهیزگار، ناهید ساروی مقدم، "طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 9، شماره 35 (1397): 19-51. magiran.com/p1925821
Alireza Aliahmadi, Mirza Hassan Hosseini, Mohammad, Mehdi Parhizgar, Nahid Saravi, Moghadam, "Designing an Innovation Cultural Model and ways to promote it in manufacturing companies", Journal of Strategic Management Studies 9, no.35 (2019): 19-51. magiran.com/p1925821
علیرضا علی احمدی، میرزا حسن حسینی، محمدمهدی پرهیزگار، ناهید ساروی مقدم، (1397). 'طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی'، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(35)، صص.19-51. magiran.com/p1925821
Alireza Aliahmadi, Mirza Hassan Hosseini, Mohammad, Mehdi Parhizgar, Nahid Saravi, Moghadam, (2019). 'Designing an Innovation Cultural Model and ways to promote it in manufacturing companies', Journal of Strategic Management Studies, 9(35), pp.19-51. magiran.com/p1925821
علیرضا علی احمدی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ ناهید ساروی مقدم. "طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9 ،35 ، 1397، 19-51. magiran.com/p1925821
Alireza Aliahmadi; Mirza Hassan Hosseini; Mohammad; Mehdi Parhizgar; Nahid Saravi; Moghadam. "Designing an Innovation Cultural Model and ways to promote it in manufacturing companies", Journal of Strategic Management Studies, 9, 35, 2019, 19-51. magiran.com/p1925821
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال