ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو خانجانیپور فرد پاچه کناری، آزاد رحمانی، اکرم قهرمانانیان، عارفه داودی ، محمد اصغری جعفرآبادی، جمال عیوضی ضیایی، (1397). تاثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی درمانی، فصلنامه کومش، 21(1)، 52-60. magiran.com/p1925833
Arezoo Khanjani pour, fard, pachekenari , Azad Rahmani , Akram Ghahramananian , Arefeh Davoodi, Mohammad Asghari Jafarabadi , Jamal Eivazi Ziaei, (2019). Effect of honey mouthwash and oral care protocol on weight loss among patients with acute myeloid leukemia undergoing chemotherapy, Koomesh, 21(1), 52-60. magiran.com/p1925833
آرزو خانجانیپور فرد پاچه کناری، آزاد رحمانی، اکرم قهرمانانیان، عارفه داودی ، محمد اصغری جعفرآبادی، جمال عیوضی ضیایی، تاثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی درمانی. فصلنامه کومش، 1397؛ 21(1): 52-60. magiran.com/p1925833
Arezoo Khanjani pour, fard, pachekenari , Azad Rahmani , Akram Ghahramananian , Arefeh Davoodi, Mohammad Asghari Jafarabadi , Jamal Eivazi Ziaei, Effect of honey mouthwash and oral care protocol on weight loss among patients with acute myeloid leukemia undergoing chemotherapy, Koomesh, 2019; 21(1): 52-60. magiran.com/p1925833
آرزو خانجانیپور فرد پاچه کناری، آزاد رحمانی، اکرم قهرمانانیان، عارفه داودی ، محمد اصغری جعفرآبادی، جمال عیوضی ضیایی، "تاثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی درمانی"، فصلنامه کومش 21، شماره 1 (1397): 52-60. magiran.com/p1925833
Arezoo Khanjani pour, fard, pachekenari , Azad Rahmani , Akram Ghahramananian , Arefeh Davoodi, Mohammad Asghari Jafarabadi , Jamal Eivazi Ziaei, " Effect of honey mouthwash and oral care protocol on weight loss among patients with acute myeloid leukemia undergoing chemotherapy", Koomesh 21, no.1 (2019): 52-60. magiran.com/p1925833
آرزو خانجانیپور فرد پاچه کناری، آزاد رحمانی، اکرم قهرمانانیان، عارفه داودی ، محمد اصغری جعفرآبادی، جمال عیوضی ضیایی، (1397). 'تاثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی درمانی'، فصلنامه کومش، 21(1)، صص.52-60. magiran.com/p1925833
Arezoo Khanjani pour, fard, pachekenari , Azad Rahmani , Akram Ghahramananian , Arefeh Davoodi, Mohammad Asghari Jafarabadi , Jamal Eivazi Ziaei, (2019). ' Effect of honey mouthwash and oral care protocol on weight loss among patients with acute myeloid leukemia undergoing chemotherapy', Koomesh, 21(1), pp.52-60. magiran.com/p1925833
آرزو خانجانیپور فرد پاچه کناری؛ آزاد رحمانی؛ اکرم قهرمانانیان؛ عارفه داودی ؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ جمال عیوضی ضیایی. "تاثیرعسل و پروتکل مراقبت دهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت شیمی درمانی". فصلنامه کومش، 21 ،1 ، 1397، 52-60. magiran.com/p1925833
Arezoo Khanjani pour; fard; pachekenari ; Azad Rahmani ; Akram Ghahramananian ; Arefeh Davoodi; Mohammad Asghari Jafarabadi ; Jamal Eivazi Ziaei. " Effect of honey mouthwash and oral care protocol on weight loss among patients with acute myeloid leukemia undergoing chemotherapy", Koomesh, 21, 1, 2019, 52-60. magiran.com/p1925833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال