ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی امینی، مژگان لطفی ، شهین صادقی، زهرا خرمی، (1397). ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی، فصلنامه کومش، 21(1)، 102-108. magiran.com/p1925844
Mahdi Amini , Mozhgan Lotfi, Shahin Sadeghi , Zahra Khorrami, (2019). Structure and internal consistency evaluation of personality inventory for DSM-5 in an Iranian population, Koomesh, 21(1), 102-108. magiran.com/p1925844
مهدی امینی، مژگان لطفی ، شهین صادقی، زهرا خرمی، ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی. فصلنامه کومش، 1397؛ 21(1): 102-108. magiran.com/p1925844
Mahdi Amini , Mozhgan Lotfi, Shahin Sadeghi , Zahra Khorrami, Structure and internal consistency evaluation of personality inventory for DSM-5 in an Iranian population, Koomesh, 2019; 21(1): 102-108. magiran.com/p1925844
مهدی امینی، مژگان لطفی ، شهین صادقی، زهرا خرمی، "ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی"، فصلنامه کومش 21، شماره 1 (1397): 102-108. magiran.com/p1925844
Mahdi Amini , Mozhgan Lotfi, Shahin Sadeghi , Zahra Khorrami, " Structure and internal consistency evaluation of personality inventory for DSM-5 in an Iranian population", Koomesh 21, no.1 (2019): 102-108. magiran.com/p1925844
مهدی امینی، مژگان لطفی ، شهین صادقی، زهرا خرمی، (1397). 'ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی'، فصلنامه کومش، 21(1)، صص.102-108. magiran.com/p1925844
Mahdi Amini , Mozhgan Lotfi, Shahin Sadeghi , Zahra Khorrami, (2019). ' Structure and internal consistency evaluation of personality inventory for DSM-5 in an Iranian population', Koomesh, 21(1), pp.102-108. magiran.com/p1925844
مهدی امینی؛ مژگان لطفی ؛ شهین صادقی؛ زهرا خرمی. "ارزیابی ساختار و ثبات درونی پرسش نامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت ایرانی". فصلنامه کومش، 21 ،1 ، 1397، 102-108. magiran.com/p1925844
Mahdi Amini ; Mozhgan Lotfi; Shahin Sadeghi ; Zahra Khorrami. " Structure and internal consistency evaluation of personality inventory for DSM-5 in an Iranian population", Koomesh, 21, 1, 2019, 102-108. magiran.com/p1925844
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال