ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مرضیه موسوی ، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، (1397). پیش بینی پراکنش بالقوه گربه وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(1)، 19-24. magiran.com/p1925887
Marzieh Mousavi , Hamid Reza Rezaei, Saeed Naderi, (2018). MaxEnt modeling for predicting potential distribution of wildcat Felis silvestris in Iran , Journal of Animal Environment, 10(1), 19-24. magiran.com/p1925887
سیده مرضیه موسوی ، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، پیش بینی پراکنش بالقوه گربه وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(1): 19-24. magiran.com/p1925887
Marzieh Mousavi , Hamid Reza Rezaei, Saeed Naderi, MaxEnt modeling for predicting potential distribution of wildcat Felis silvestris in Iran , Journal of Animal Environment, 2018; 10(1): 19-24. magiran.com/p1925887
سیده مرضیه موسوی ، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، "پیش بینی پراکنش بالقوه گربه وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 1 (1397): 19-24. magiran.com/p1925887
Marzieh Mousavi , Hamid Reza Rezaei, Saeed Naderi, "MaxEnt modeling for predicting potential distribution of wildcat Felis silvestris in Iran ", Journal of Animal Environment 10, no.1 (2018): 19-24. magiran.com/p1925887
سیده مرضیه موسوی ، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، (1397). 'پیش بینی پراکنش بالقوه گربه وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(1)، صص.19-24. magiran.com/p1925887
Marzieh Mousavi , Hamid Reza Rezaei, Saeed Naderi, (2018). 'MaxEnt modeling for predicting potential distribution of wildcat Felis silvestris in Iran ', Journal of Animal Environment, 10(1), pp.19-24. magiran.com/p1925887
سیده مرضیه موسوی ؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری. "پیش بینی پراکنش بالقوه گربه وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،1 ، 1397، 19-24. magiran.com/p1925887
Marzieh Mousavi ; Hamid Reza Rezaei; Saeed Naderi. "MaxEnt modeling for predicting potential distribution of wildcat Felis silvestris in Iran ", Journal of Animal Environment, 10, 1, 2018, 19-24. magiran.com/p1925887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال