ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ریکی ، حاجی قلی کمی، فراهم احمدزاده، بهرام حسن زاده کیابی، (1397). مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(1)، 123-128. magiran.com/p1925922
Alireza Riki , Haji Gholi Kami, Faraham Ahmadzadeh, Bahram Hasanzadeh Kiabi , (2018). A Morphological Study of Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899 (Sauria : Sphaerodactylidae), in North Sistan and Baluchestan Province , Journal of Animal Environment, 10(1), 123-128. magiran.com/p1925922
علیرضا ریکی ، حاجی قلی کمی، فراهم احمدزاده، بهرام حسن زاده کیابی، مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(1): 123-128. magiran.com/p1925922
Alireza Riki , Haji Gholi Kami, Faraham Ahmadzadeh, Bahram Hasanzadeh Kiabi , A Morphological Study of Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899 (Sauria : Sphaerodactylidae), in North Sistan and Baluchestan Province , Journal of Animal Environment, 2018; 10(1): 123-128. magiran.com/p1925922
علیرضا ریکی ، حاجی قلی کمی، فراهم احمدزاده، بهرام حسن زاده کیابی، "مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 1 (1397): 123-128. magiran.com/p1925922
Alireza Riki , Haji Gholi Kami, Faraham Ahmadzadeh, Bahram Hasanzadeh Kiabi , "A Morphological Study of Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899 (Sauria : Sphaerodactylidae), in North Sistan and Baluchestan Province ", Journal of Animal Environment 10, no.1 (2018): 123-128. magiran.com/p1925922
علیرضا ریکی ، حاجی قلی کمی، فراهم احمدزاده، بهرام حسن زاده کیابی، (1397). 'مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(1)، صص.123-128. magiran.com/p1925922
Alireza Riki , Haji Gholi Kami, Faraham Ahmadzadeh, Bahram Hasanzadeh Kiabi , (2018). 'A Morphological Study of Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899 (Sauria : Sphaerodactylidae), in North Sistan and Baluchestan Province ', Journal of Animal Environment, 10(1), pp.123-128. magiran.com/p1925922
علیرضا ریکی ؛ حاجی قلی کمی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی. "مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،1 ، 1397، 123-128. magiran.com/p1925922
Alireza Riki ; Haji Gholi Kami; Faraham Ahmadzadeh; Bahram Hasanzadeh Kiabi . "A Morphological Study of Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899 (Sauria : Sphaerodactylidae), in North Sistan and Baluchestan Province ", Journal of Animal Environment, 10, 1, 2018, 123-128. magiran.com/p1925922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال