ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی علیشاهی ، مهرزاد مصباح، زهرا طولابی دزفولی، (1397). مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در سه گونه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio)،آمور (Ctenopharyngodon idella) و فیتوفاگ (Hypophthamichthys molitrix)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(1)، 179-184. magiran.com/p1925938
Mojtaba Alishahi , Mehrzad Masbah, Zahra Tulabi Dezfuli , (2018). Comparison of Toxicity of Silver Nanoparticles in Three fish species: Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthamichthys molitrix , Journal of Animal Environment, 10(1), 179-184. magiran.com/p1925938
مجتبی علیشاهی ، مهرزاد مصباح، زهرا طولابی دزفولی، مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در سه گونه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio)،آمور (Ctenopharyngodon idella) و فیتوفاگ (Hypophthamichthys molitrix). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(1): 179-184. magiran.com/p1925938
Mojtaba Alishahi , Mehrzad Masbah, Zahra Tulabi Dezfuli , Comparison of Toxicity of Silver Nanoparticles in Three fish species: Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthamichthys molitrix , Journal of Animal Environment, 2018; 10(1): 179-184. magiran.com/p1925938
مجتبی علیشاهی ، مهرزاد مصباح، زهرا طولابی دزفولی، "مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در سه گونه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio)،آمور (Ctenopharyngodon idella) و فیتوفاگ (Hypophthamichthys molitrix)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 1 (1397): 179-184. magiran.com/p1925938
Mojtaba Alishahi , Mehrzad Masbah, Zahra Tulabi Dezfuli , "Comparison of Toxicity of Silver Nanoparticles in Three fish species: Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthamichthys molitrix ", Journal of Animal Environment 10, no.1 (2018): 179-184. magiran.com/p1925938
مجتبی علیشاهی ، مهرزاد مصباح، زهرا طولابی دزفولی، (1397). 'مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در سه گونه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio)،آمور (Ctenopharyngodon idella) و فیتوفاگ (Hypophthamichthys molitrix)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(1)، صص.179-184. magiran.com/p1925938
Mojtaba Alishahi , Mehrzad Masbah, Zahra Tulabi Dezfuli , (2018). 'Comparison of Toxicity of Silver Nanoparticles in Three fish species: Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthamichthys molitrix ', Journal of Animal Environment, 10(1), pp.179-184. magiran.com/p1925938
مجتبی علیشاهی ؛ مهرزاد مصباح؛ زهرا طولابی دزفولی. "مقایسه سمیت نانو ذرات نقره در سه گونه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio)،آمور (Ctenopharyngodon idella) و فیتوفاگ (Hypophthamichthys molitrix)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،1 ، 1397، 179-184. magiran.com/p1925938
Mojtaba Alishahi ; Mehrzad Masbah; Zahra Tulabi Dezfuli . "Comparison of Toxicity of Silver Nanoparticles in Three fish species: Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthamichthys molitrix ", Journal of Animal Environment, 10, 1, 2018, 179-184. magiran.com/p1925938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال