ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مریم مشیریان فراحی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد ، علی گرجی، ایمان الله بیگدلی، (1397). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(1)، 13-22. magiran.com/p1926254
Maryam Moshirian Farahi Seyedeh, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad, Ali Gorji , Imanollah Bigdeli, (2019). Psychometric Features of the Big-Five Personality Questionnaire for Children and Adolescence in Mashhad, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(1), 13-22. magiran.com/p1926254
سیده مریم مشیریان فراحی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد ، علی گرجی، ایمان الله بیگدلی، ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1397؛ 7(1): 13-22. magiran.com/p1926254
Maryam Moshirian Farahi Seyedeh, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad, Ali Gorji , Imanollah Bigdeli, Psychometric Features of the Big-Five Personality Questionnaire for Children and Adolescence in Mashhad, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(1): 13-22. magiran.com/p1926254
سیده مریم مشیریان فراحی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد ، علی گرجی، ایمان الله بیگدلی، "ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 1 (1397): 13-22. magiran.com/p1926254
Maryam Moshirian Farahi Seyedeh, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad, Ali Gorji , Imanollah Bigdeli, " Psychometric Features of the Big-Five Personality Questionnaire for Children and Adolescence in Mashhad", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.1 (2019): 13-22. magiran.com/p1926254
سیده مریم مشیریان فراحی، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد ، علی گرجی، ایمان الله بیگدلی، (1397). 'ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(1)، صص.13-22. magiran.com/p1926254
Maryam Moshirian Farahi Seyedeh, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad, Ali Gorji , Imanollah Bigdeli, (2019). ' Psychometric Features of the Big-Five Personality Questionnaire for Children and Adolescence in Mashhad', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(1), pp.13-22. magiran.com/p1926254
سیده مریم مشیریان فراحی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد ؛ علی گرجی؛ ایمان الله بیگدلی. "ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،1 ، 1397، 13-22. magiran.com/p1926254
Maryam Moshirian Farahi Seyedeh; Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad; Ali Gorji ; Imanollah Bigdeli. " Psychometric Features of the Big-Five Personality Questionnaire for Children and Adolescence in Mashhad", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 1, 2019, 13-22. magiran.com/p1926254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال