ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق شیریان ، رضا ختوان هفشجانی، احسان عالی، سید مصطفی مدرس موسوی، سارا عبدالهی، نسرین لطفی بخشایش، (1397). نقش آپتامرها در درمان گلیوبلاستوم مولتی فرم، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(1)، 91-105. magiran.com/p1926278
Sadegh Shirian, Reza Khetvan, Hafshejani , Ehsan Ali , Mostafa Modarres Mousavi Sayed, Sara Abdollahi , Nasrin Lotfi Bakhshaiesh, (2019). The Role of Aptamers in the Treatment of Glioblastoma Multiform, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(1), 91-105. magiran.com/p1926278
صادق شیریان ، رضا ختوان هفشجانی، احسان عالی، سید مصطفی مدرس موسوی، سارا عبدالهی، نسرین لطفی بخشایش، نقش آپتامرها در درمان گلیوبلاستوم مولتی فرم. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1397؛ 7(1): 91-105. magiran.com/p1926278
Sadegh Shirian, Reza Khetvan, Hafshejani , Ehsan Ali , Mostafa Modarres Mousavi Sayed, Sara Abdollahi , Nasrin Lotfi Bakhshaiesh, The Role of Aptamers in the Treatment of Glioblastoma Multiform, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2019; 7(1): 91-105. magiran.com/p1926278
صادق شیریان ، رضا ختوان هفشجانی، احسان عالی، سید مصطفی مدرس موسوی، سارا عبدالهی، نسرین لطفی بخشایش، "نقش آپتامرها در درمان گلیوبلاستوم مولتی فرم"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7، شماره 1 (1397): 91-105. magiran.com/p1926278
Sadegh Shirian, Reza Khetvan, Hafshejani , Ehsan Ali , Mostafa Modarres Mousavi Sayed, Sara Abdollahi , Nasrin Lotfi Bakhshaiesh, " The Role of Aptamers in the Treatment of Glioblastoma Multiform", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 7, no.1 (2019): 91-105. magiran.com/p1926278
صادق شیریان ، رضا ختوان هفشجانی، احسان عالی، سید مصطفی مدرس موسوی، سارا عبدالهی، نسرین لطفی بخشایش، (1397). 'نقش آپتامرها در درمان گلیوبلاستوم مولتی فرم'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7(1)، صص.91-105. magiran.com/p1926278
Sadegh Shirian, Reza Khetvan, Hafshejani , Ehsan Ali , Mostafa Modarres Mousavi Sayed, Sara Abdollahi , Nasrin Lotfi Bakhshaiesh, (2019). ' The Role of Aptamers in the Treatment of Glioblastoma Multiform', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7(1), pp.91-105. magiran.com/p1926278
صادق شیریان ؛ رضا ختوان هفشجانی؛ احسان عالی؛ سید مصطفی مدرس موسوی؛ سارا عبدالهی؛ نسرین لطفی بخشایش. "نقش آپتامرها در درمان گلیوبلاستوم مولتی فرم". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 7 ،1 ، 1397، 91-105. magiran.com/p1926278
Sadegh Shirian; Reza Khetvan; Hafshejani ; Ehsan Ali ; Mostafa Modarres Mousavi Sayed; Sara Abdollahi ; Nasrin Lotfi Bakhshaiesh. " The Role of Aptamers in the Treatment of Glioblastoma Multiform", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 7, 1, 2019, 91-105. magiran.com/p1926278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال