ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان پاریاد ، احمد سلحشوری، محمدرضا یوسف زاده چوسری، (1397). تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(59)، 151-165. magiran.com/p1926366
Rahman Paryad , Ahmad Salahshoori, Mohammadreza Yosofzade chosari , (2019). Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education, Curriculum Planning, 15(59), 151-165. magiran.com/p1926366
رحمان پاریاد ، احمد سلحشوری، محمدرضا یوسف زاده چوسری، تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1397؛ 15(59): 151-165. magiran.com/p1926366
Rahman Paryad , Ahmad Salahshoori, Mohammadreza Yosofzade chosari , Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education, Curriculum Planning, 2019; 15(59): 151-165. magiran.com/p1926366
رحمان پاریاد ، احمد سلحشوری، محمدرضا یوسف زاده چوسری، "تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 15، شماره 59 (1397): 151-165. magiran.com/p1926366
Rahman Paryad , Ahmad Salahshoori, Mohammadreza Yosofzade chosari , "Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education", Curriculum Planning 15, no.59 (2019): 151-165. magiran.com/p1926366
رحمان پاریاد ، احمد سلحشوری، محمدرضا یوسف زاده چوسری، (1397). 'تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(59)، صص.151-165. magiran.com/p1926366
Rahman Paryad , Ahmad Salahshoori, Mohammadreza Yosofzade chosari , (2019). 'Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education', Curriculum Planning, 15(59), pp.151-165. magiran.com/p1926366
رحمان پاریاد ؛ احمد سلحشوری؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری. "تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15 ،59 ، 1397، 151-165. magiran.com/p1926366
Rahman Paryad ; Ahmad Salahshoori; Mohammadreza Yosofzade chosari . "Content Analysis of Primary School Social Studies Curriculum in Terms of Attention to Child Rights Education", Curriculum Planning, 15, 59, 2019, 151-165. magiran.com/p1926366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال