ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا بهرنگی، علیرضا دهقانی ، فاطمه دارابی، (1397). مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(59)، 166-181. magiran.com/p1926367
Mohammadreza Behrangi, Alireza Dehghani , Fatemeh Darabi, (2019). Comparing Education Management Model and Discovery Model of Teaching Based on their overhauling & common dimensions, Curriculum Planning, 15(59), 166-181. magiran.com/p1926367
محمدرضا بهرنگی، علیرضا دهقانی ، فاطمه دارابی، مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1397؛ 15(59): 166-181. magiran.com/p1926367
Mohammadreza Behrangi, Alireza Dehghani , Fatemeh Darabi, Comparing Education Management Model and Discovery Model of Teaching Based on their overhauling & common dimensions, Curriculum Planning, 2019; 15(59): 166-181. magiran.com/p1926367
محمدرضا بهرنگی، علیرضا دهقانی ، فاطمه دارابی، "مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 15، شماره 59 (1397): 166-181. magiran.com/p1926367
Mohammadreza Behrangi, Alireza Dehghani , Fatemeh Darabi, "Comparing Education Management Model and Discovery Model of Teaching Based on their overhauling & common dimensions", Curriculum Planning 15, no.59 (2019): 166-181. magiran.com/p1926367
محمدرضا بهرنگی، علیرضا دهقانی ، فاطمه دارابی، (1397). 'مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15(59)، صص.166-181. magiran.com/p1926367
Mohammadreza Behrangi, Alireza Dehghani , Fatemeh Darabi, (2019). 'Comparing Education Management Model and Discovery Model of Teaching Based on their overhauling & common dimensions', Curriculum Planning, 15(59), pp.166-181. magiran.com/p1926367
محمدرضا بهرنگی؛ علیرضا دهقانی ؛ فاطمه دارابی. "مقایسه الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 15 ،59 ، 1397، 166-181. magiran.com/p1926367
Mohammadreza Behrangi; Alireza Dehghani ; Fatemeh Darabi. "Comparing Education Management Model and Discovery Model of Teaching Based on their overhauling & common dimensions", Curriculum Planning, 15, 59, 2019, 166-181. magiran.com/p1926367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال