ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی صالحی ابرقویی ، مقصود امیری، لعیا الفت، کامران فیضی، (1397). ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3(3)، 105-129. magiran.com/p1926421
Mohammad Ali Salehi Abarquee, Maghsoud Amiri, Laaya Olfat, Kamran Feizi , (2018). A Framework For Evaluating Organizational Resilience In Iran Leather Industry, Journal of Modern Research in Decision Making, 3(3), 105-129. magiran.com/p1926421
محمدعلی صالحی ابرقویی ، مقصود امیری، لعیا الفت، کامران فیضی، ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1397؛ 3(3): 105-129. magiran.com/p1926421
Mohammad Ali Salehi Abarquee, Maghsoud Amiri, Laaya Olfat, Kamran Feizi , A Framework For Evaluating Organizational Resilience In Iran Leather Industry, Journal of Modern Research in Decision Making, 2018; 3(3): 105-129. magiran.com/p1926421
محمدعلی صالحی ابرقویی ، مقصود امیری، لعیا الفت، کامران فیضی، "ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 3، شماره 3 (1397): 105-129. magiran.com/p1926421
Mohammad Ali Salehi Abarquee, Maghsoud Amiri, Laaya Olfat, Kamran Feizi , "A Framework For Evaluating Organizational Resilience In Iran Leather Industry", Journal of Modern Research in Decision Making 3, no.3 (2018): 105-129. magiran.com/p1926421
محمدعلی صالحی ابرقویی ، مقصود امیری، لعیا الفت، کامران فیضی، (1397). 'ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3(3)، صص.105-129. magiran.com/p1926421
Mohammad Ali Salehi Abarquee, Maghsoud Amiri, Laaya Olfat, Kamran Feizi , (2018). 'A Framework For Evaluating Organizational Resilience In Iran Leather Industry', Journal of Modern Research in Decision Making, 3(3), pp.105-129. magiran.com/p1926421
محمدعلی صالحی ابرقویی ؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی. "ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 3 ،3 ، 1397، 105-129. magiran.com/p1926421
Mohammad Ali Salehi Abarquee; Maghsoud Amiri; Laaya Olfat; Kamran Feizi . "A Framework For Evaluating Organizational Resilience In Iran Leather Industry", Journal of Modern Research in Decision Making, 3, 3, 2018, 105-129. magiran.com/p1926421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال