ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه حسنوند، امین طالبی بزمین آبادی ، اشرف محبتی مبارز، (1397). فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در هیلکوباکتر پیلوری: مروری بر مطالعات، فصلنامه گوارش، 23(4)، 213-224. magiran.com/p1926561
Fatemeh Hasanvand , Amin Talebi Bezmin Abadi , Ashraf Mohabati Mobarez , (2019). The Prevalence of Antibiotic Resistant Helicobacter pylori: A Literature Review, Govaresh, 23(4), 213-224. magiran.com/p1926561
فاطمه حسنوند، امین طالبی بزمین آبادی ، اشرف محبتی مبارز، فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در هیلکوباکتر پیلوری: مروری بر مطالعات. فصلنامه گوارش، 1397؛ 23(4): 213-224. magiran.com/p1926561
Fatemeh Hasanvand , Amin Talebi Bezmin Abadi , Ashraf Mohabati Mobarez , The Prevalence of Antibiotic Resistant Helicobacter pylori: A Literature Review, Govaresh, 2019; 23(4): 213-224. magiran.com/p1926561
فاطمه حسنوند، امین طالبی بزمین آبادی ، اشرف محبتی مبارز، "فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در هیلکوباکتر پیلوری: مروری بر مطالعات"، فصلنامه گوارش 23، شماره 4 (1397): 213-224. magiran.com/p1926561
Fatemeh Hasanvand , Amin Talebi Bezmin Abadi , Ashraf Mohabati Mobarez , "The Prevalence of Antibiotic Resistant Helicobacter pylori: A Literature Review", Govaresh 23, no.4 (2019): 213-224. magiran.com/p1926561
فاطمه حسنوند، امین طالبی بزمین آبادی ، اشرف محبتی مبارز، (1397). 'فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در هیلکوباکتر پیلوری: مروری بر مطالعات'، فصلنامه گوارش، 23(4)، صص.213-224. magiran.com/p1926561
Fatemeh Hasanvand , Amin Talebi Bezmin Abadi , Ashraf Mohabati Mobarez , (2019). 'The Prevalence of Antibiotic Resistant Helicobacter pylori: A Literature Review', Govaresh, 23(4), pp.213-224. magiran.com/p1926561
فاطمه حسنوند؛ امین طالبی بزمین آبادی ؛ اشرف محبتی مبارز. "فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در هیلکوباکتر پیلوری: مروری بر مطالعات". فصلنامه گوارش، 23 ،4 ، 1397، 213-224. magiran.com/p1926561
Fatemeh Hasanvand ; Amin Talebi Bezmin Abadi ; Ashraf Mohabati Mobarez . "The Prevalence of Antibiotic Resistant Helicobacter pylori: A Literature Review", Govaresh, 23, 4, 2019, 213-224. magiran.com/p1926561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال