ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود نادری ورندی، علی کیالاشکی ، رامین ویسی، علی شیخ الاسلامی، (1397). تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6(12)، 30-38. magiran.com/p1926588
Masoud Naderi Varandi , Ali Kialashaki , Ramin Veisy , Ali Sheykheslami , (2019). Effect of Altitude on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Populus Deltoids Trees, Ecology of Iranian Forests, 6(12), 30-38. magiran.com/p1926588
مسعود نادری ورندی، علی کیالاشکی ، رامین ویسی، علی شیخ الاسلامی، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1397؛ 6(12): 30-38. magiran.com/p1926588
Masoud Naderi Varandi , Ali Kialashaki , Ramin Veisy , Ali Sheykheslami , Effect of Altitude on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Populus Deltoids Trees, Ecology of Iranian Forests, 2019; 6(12): 30-38. magiran.com/p1926588
مسعود نادری ورندی، علی کیالاشکی ، رامین ویسی، علی شیخ الاسلامی، "تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 6، شماره 12 (1397): 30-38. magiran.com/p1926588
Masoud Naderi Varandi , Ali Kialashaki , Ramin Veisy , Ali Sheykheslami , "Effect of Altitude on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Populus Deltoids Trees", Ecology of Iranian Forests 6, no.12 (2019): 30-38. magiran.com/p1926588
مسعود نادری ورندی، علی کیالاشکی ، رامین ویسی، علی شیخ الاسلامی، (1397). 'تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6(12)، صص.30-38. magiran.com/p1926588
Masoud Naderi Varandi , Ali Kialashaki , Ramin Veisy , Ali Sheykheslami , (2019). 'Effect of Altitude on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Populus Deltoids Trees', Ecology of Iranian Forests, 6(12), pp.30-38. magiran.com/p1926588
مسعود نادری ورندی؛ علی کیالاشکی ؛ رامین ویسی؛ علی شیخ الاسلامی. "تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر برخی ویژگی های کمی و کیفی درختان صنوبر دلتوئیدس". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 6 ،12 ، 1397، 30-38. magiran.com/p1926588
Masoud Naderi Varandi ; Ali Kialashaki ; Ramin Veisy ; Ali Sheykheslami . "Effect of Altitude on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Populus Deltoids Trees", Ecology of Iranian Forests, 6, 12, 2019, 30-38. magiran.com/p1926588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال