ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب مرادی ، صیاد شیخی ئیلانلو، انوشه کفاش، (1397). زیستگاه های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل های هیرکانی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(4)، 95-102. magiran.com/p1926592
Sohrab Moradi , Sayyad Sheykhi ilanloo, Anooshe Kafash, (2018). Habitats with high suitability of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major), a priority for conservation of Hyrcanian forests , Journal of Animal Environment, 9(4), 95-102. magiran.com/p1926592
سهراب مرادی ، صیاد شیخی ئیلانلو، انوشه کفاش، زیستگاه های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل های هیرکانی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 9(4): 95-102. magiran.com/p1926592
Sohrab Moradi , Sayyad Sheykhi ilanloo, Anooshe Kafash, Habitats with high suitability of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major), a priority for conservation of Hyrcanian forests , Journal of Animal Environment, 2018; 9(4): 95-102. magiran.com/p1926592
سهراب مرادی ، صیاد شیخی ئیلانلو، انوشه کفاش، "زیستگاه های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل های هیرکانی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 4 (1397): 95-102. magiran.com/p1926592
Sohrab Moradi , Sayyad Sheykhi ilanloo, Anooshe Kafash, "Habitats with high suitability of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major), a priority for conservation of Hyrcanian forests ", Journal of Animal Environment 9, no.4 (2018): 95-102. magiran.com/p1926592
سهراب مرادی ، صیاد شیخی ئیلانلو، انوشه کفاش، (1397). 'زیستگاه های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل های هیرکانی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(4)، صص.95-102. magiran.com/p1926592
Sohrab Moradi , Sayyad Sheykhi ilanloo, Anooshe Kafash, (2018). 'Habitats with high suitability of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major), a priority for conservation of Hyrcanian forests ', Journal of Animal Environment, 9(4), pp.95-102. magiran.com/p1926592
سهراب مرادی ؛ صیاد شیخی ئیلانلو؛ انوشه کفاش. "زیستگاه های با مطلوبیت بالای دارکوب خالدار بزرگ (Dendrocopos major) اولویتی برای حفاظت جنگل های هیرکانی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،4 ، 1397، 95-102. magiran.com/p1926592
Sohrab Moradi ; Sayyad Sheykhi ilanloo; Anooshe Kafash. "Habitats with high suitability of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major), a priority for conservation of Hyrcanian forests ", Journal of Animal Environment, 9, 4, 2018, 95-102. magiran.com/p1926592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال