ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر ارکیا، سیامک یوسفی سیاه کلرودی ، ندا خرد پیر، اعظم کرمی، (1397). بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(4)، 315-322. magiran.com/p1926670
Sahar Arkia, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Neda Kheradpir, Azam Karami , (2018). Faunistic study of chironomidae in the Jajrood River , Journal of Animal Environment, 9(4), 315-322. magiran.com/p1926670
سحر ارکیا، سیامک یوسفی سیاه کلرودی ، ندا خرد پیر، اعظم کرمی، بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 9(4): 315-322. magiran.com/p1926670
Sahar Arkia, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Neda Kheradpir, Azam Karami , Faunistic study of chironomidae in the Jajrood River , Journal of Animal Environment, 2018; 9(4): 315-322. magiran.com/p1926670
سحر ارکیا، سیامک یوسفی سیاه کلرودی ، ندا خرد پیر، اعظم کرمی، "بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 4 (1397): 315-322. magiran.com/p1926670
Sahar Arkia, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Neda Kheradpir, Azam Karami , "Faunistic study of chironomidae in the Jajrood River ", Journal of Animal Environment 9, no.4 (2018): 315-322. magiran.com/p1926670
سحر ارکیا، سیامک یوسفی سیاه کلرودی ، ندا خرد پیر، اعظم کرمی، (1397). 'بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(4)، صص.315-322. magiran.com/p1926670
Sahar Arkia, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Neda Kheradpir, Azam Karami , (2018). 'Faunistic study of chironomidae in the Jajrood River ', Journal of Animal Environment, 9(4), pp.315-322. magiran.com/p1926670
سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی ؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی. "بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،4 ، 1397، 315-322. magiran.com/p1926670
Sahar Arkia; Siamak Yousefi Siahkalroodi; Neda Kheradpir; Azam Karami . "Faunistic study of chironomidae in the Jajrood River ", Journal of Animal Environment, 9, 4, 2018, 315-322. magiran.com/p1926670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال