ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرانا عسگری ، زهرا اوراقی اردبیلی، (1397). القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین، فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 13(2)، 39-45. magiran.com/p1926823
Mehrana Asgari, Zahra Oraghi Ardebili , (2018). The induces changes in growth and physiology of basil (Ocimum basilicum L.) by foliar application of selenium and methionine , Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 13(2), 39-45. magiran.com/p1926823
مهرانا عسگری ، زهرا اوراقی اردبیلی، القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین. فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 1397؛ 13(2): 39-45. magiran.com/p1926823
Mehrana Asgari, Zahra Oraghi Ardebili , The induces changes in growth and physiology of basil (Ocimum basilicum L.) by foliar application of selenium and methionine , Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 2018; 13(2): 39-45. magiran.com/p1926823
مهرانا عسگری ، زهرا اوراقی اردبیلی، "القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین"، فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی 13، شماره 2 (1397): 39-45. magiran.com/p1926823
Mehrana Asgari, Zahra Oraghi Ardebili , "The induces changes in growth and physiology of basil (Ocimum basilicum L.) by foliar application of selenium and methionine ", Cellular & Molecular Plant Biology Journal 13, no.2 (2018): 39-45. magiran.com/p1926823
مهرانا عسگری ، زهرا اوراقی اردبیلی، (1397). 'القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین'، فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 13(2)، صص.39-45. magiran.com/p1926823
Mehrana Asgari, Zahra Oraghi Ardebili , (2018). 'The induces changes in growth and physiology of basil (Ocimum basilicum L.) by foliar application of selenium and methionine ', Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 13(2), pp.39-45. magiran.com/p1926823
مهرانا عسگری ؛ زهرا اوراقی اردبیلی. "القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین". فصلنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، 13 ،2 ، 1397، 39-45. magiran.com/p1926823
Mehrana Asgari; Zahra Oraghi Ardebili . "The induces changes in growth and physiology of basil (Ocimum basilicum L.) by foliar application of selenium and methionine ", Cellular & Molecular Plant Biology Journal, 13, 2, 2018, 39-45. magiran.com/p1926823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال