ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه مرزبان، مهران برزگران، مریم ایاسی، هادی مرزبان، سمانه دلاوری، وحید رحمانیان، (1397). بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395، مجله علوم پزشکی پارس، 16(3)، 44-51. magiran.com/p1926982
Ameneh Marzban, Mehran Barzegaran, Maryam Ayasi, Hadi Marzban Samaneh Delavari, Vahid Rahmanian, (2018). Prevalence of High Risk Behaviors Among High School Students of Qom in 2016, Pars Journal of Medical Sciences, 16(3), 44-51. magiran.com/p1926982
آمنه مرزبان، مهران برزگران، مریم ایاسی، هادی مرزبان، سمانه دلاوری، وحید رحمانیان، بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395. مجله علوم پزشکی پارس، 1397؛ 16(3): 44-51. magiran.com/p1926982
Ameneh Marzban, Mehran Barzegaran, Maryam Ayasi, Hadi Marzban Samaneh Delavari, Vahid Rahmanian, Prevalence of High Risk Behaviors Among High School Students of Qom in 2016, Pars Journal of Medical Sciences, 2018; 16(3): 44-51. magiran.com/p1926982
آمنه مرزبان، مهران برزگران، مریم ایاسی، هادی مرزبان، سمانه دلاوری، وحید رحمانیان، "بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395"، مجله علوم پزشکی پارس 16، شماره 3 (1397): 44-51. magiran.com/p1926982
Ameneh Marzban, Mehran Barzegaran, Maryam Ayasi, Hadi Marzban Samaneh Delavari, Vahid Rahmanian, " Prevalence of High Risk Behaviors Among High School Students of Qom in 2016", Pars Journal of Medical Sciences 16, no.3 (2018): 44-51. magiran.com/p1926982
آمنه مرزبان، مهران برزگران، مریم ایاسی، هادی مرزبان، سمانه دلاوری، وحید رحمانیان، (1397). 'بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395'، مجله علوم پزشکی پارس، 16(3)، صص.44-51. magiran.com/p1926982
Ameneh Marzban, Mehran Barzegaran, Maryam Ayasi, Hadi Marzban Samaneh Delavari, Vahid Rahmanian, (2018). ' Prevalence of High Risk Behaviors Among High School Students of Qom in 2016', Pars Journal of Medical Sciences, 16(3), pp.44-51. magiran.com/p1926982
آمنه مرزبان؛ مهران برزگران؛ مریم ایاسی؛ هادی مرزبان؛ سمانه دلاوری؛ وحید رحمانیان. "بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال 1395". مجله علوم پزشکی پارس، 16 ،3 ، 1397، 44-51. magiran.com/p1926982
Ameneh Marzban; Mehran Barzegaran; Maryam Ayasi; Hadi Marzban Samaneh Delavari; Vahid Rahmanian. " Prevalence of High Risk Behaviors Among High School Students of Qom in 2016", Pars Journal of Medical Sciences, 16, 3, 2018, 44-51. magiran.com/p1926982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال