ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خیالی، ریحانه سلیمی، افسانه قاسمی ، علی خانی جیحونی، (1397). اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(3)، 377-383. magiran.com/p1927057
Zahra Khiyali , Reyhaneh Salimi, Afsaneh Ghasemi , Ali Khan, Jeihooni, (2018). The Effectiveness of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion on the Lifestyle of Diabetics, Journal of Health System Research, 14(3), 377-383. magiran.com/p1927057
زهرا خیالی، ریحانه سلیمی، افسانه قاسمی ، علی خانی جیحونی، اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1397؛ 14(3): 377-383. magiran.com/p1927057
Zahra Khiyali , Reyhaneh Salimi, Afsaneh Ghasemi , Ali Khan, Jeihooni, The Effectiveness of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion on the Lifestyle of Diabetics, Journal of Health System Research, 2018; 14(3): 377-383. magiran.com/p1927057
زهرا خیالی، ریحانه سلیمی، افسانه قاسمی ، علی خانی جیحونی، "اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله تحقیقات نظام سلامت 14، شماره 3 (1397): 377-383. magiran.com/p1927057
Zahra Khiyali , Reyhaneh Salimi, Afsaneh Ghasemi , Ali Khan, Jeihooni, "The Effectiveness of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion on the Lifestyle of Diabetics", Journal of Health System Research 14, no.3 (2018): 377-383. magiran.com/p1927057
زهرا خیالی، ریحانه سلیمی، افسانه قاسمی ، علی خانی جیحونی، (1397). 'اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(3)، صص.377-383. magiran.com/p1927057
Zahra Khiyali , Reyhaneh Salimi, Afsaneh Ghasemi , Ali Khan, Jeihooni, (2018). 'The Effectiveness of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion on the Lifestyle of Diabetics', Journal of Health System Research, 14(3), pp.377-383. magiran.com/p1927057
زهرا خیالی؛ ریحانه سلیمی؛ افسانه قاسمی ؛ علی خانی جیحونی. "اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". مجله تحقیقات نظام سلامت، 14 ،3 ، 1397، 377-383. magiran.com/p1927057
Zahra Khiyali ; Reyhaneh Salimi; Afsaneh Ghasemi ; Ali Khan; Jeihooni. "The Effectiveness of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion on the Lifestyle of Diabetics", Journal of Health System Research, 14, 3, 2018, 377-383. magiran.com/p1927057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال