ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Marlina Tanty Ramli Hamid , Noor Laily Syakimah Saidi , Fatimah Kamila Abu Bakar , Sharon Tan Ling Ling , Shamsiah Abdul Hamid , Vijayalakshmi Krishnapillai , Nur Aishah Mohd Taib , Kartini Rahmat, (2019). MRI of Breast Lymphoma: A Report of Two Cases with Emphasis on Diffusion Weighted Imaging and Apparent Diffusion Coefficient Value, Middle East Journal of Cancer, 10(1), 60-66. magiran.com/p1927659
Marlina Tanty Ramli Hamid , Noor Laily Syakimah Saidi , Fatimah Kamila Abu Bakar , Sharon Tan Ling Ling , Shamsiah Abdul Hamid , Vijayalakshmi Krishnapillai , Nur Aishah Mohd Taib , Kartini Rahmat, MRI of Breast Lymphoma: A Report of Two Cases with Emphasis on Diffusion Weighted Imaging and Apparent Diffusion Coefficient Value, Middle East Journal of Cancer, 2019; 10(1): 60-66. magiran.com/p1927659
Marlina Tanty Ramli Hamid , Noor Laily Syakimah Saidi , Fatimah Kamila Abu Bakar , Sharon Tan Ling Ling , Shamsiah Abdul Hamid , Vijayalakshmi Krishnapillai , Nur Aishah Mohd Taib , Kartini Rahmat, "MRI of Breast Lymphoma: A Report of Two Cases with Emphasis on Diffusion Weighted Imaging and Apparent Diffusion Coefficient Value", Middle East Journal of Cancer 10, no.1 (2019): 60-66. magiran.com/p1927659
Marlina Tanty Ramli Hamid , Noor Laily Syakimah Saidi , Fatimah Kamila Abu Bakar , Sharon Tan Ling Ling , Shamsiah Abdul Hamid , Vijayalakshmi Krishnapillai , Nur Aishah Mohd Taib , Kartini Rahmat, (2019). 'MRI of Breast Lymphoma: A Report of Two Cases with Emphasis on Diffusion Weighted Imaging and Apparent Diffusion Coefficient Value', Middle East Journal of Cancer, 10(1), pp.60-66. magiran.com/p1927659
Marlina Tanty Ramli Hamid ; Noor Laily Syakimah Saidi ; Fatimah Kamila Abu Bakar ; Sharon Tan Ling Ling ; Shamsiah Abdul Hamid ; Vijayalakshmi Krishnapillai ; Nur Aishah Mohd Taib ; Kartini Rahmat. "MRI of Breast Lymphoma: A Report of Two Cases with Emphasis on Diffusion Weighted Imaging and Apparent Diffusion Coefficient Value", Middle East Journal of Cancer, 10, 1, 2019, 60-66. magiran.com/p1927659
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال