ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله عباسی، رضا گیلکی، (1397). تاریخ جهان گشا به مثابه گفتمان قدرت چنگیز، مجله زبان و ادبیات فارسی، 26(85)، 49-67. magiran.com/p1928083
Habiballah Abbasi, (2019). Tārīkh-i Jahāngushāy: The Discourse of the Power of Genghiz, Half-Yearly Persian Language and Literature, 26(85), 49-67. magiran.com/p1928083
حبیب الله عباسی، رضا گیلکی، تاریخ جهان گشا به مثابه گفتمان قدرت چنگیز. مجله زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 26(85): 49-67. magiran.com/p1928083
Habiballah Abbasi, Tārīkh-i Jahāngushāy: The Discourse of the Power of Genghiz, Half-Yearly Persian Language and Literature, 2019; 26(85): 49-67. magiran.com/p1928083
حبیب الله عباسی، رضا گیلکی، "تاریخ جهان گشا به مثابه گفتمان قدرت چنگیز"، مجله زبان و ادبیات فارسی 26، شماره 85 (1397): 49-67. magiran.com/p1928083
Habiballah Abbasi, " Tārīkh-i Jahāngushāy: The Discourse of the Power of Genghiz", Half-Yearly Persian Language and Literature 26, no.85 (2019): 49-67. magiran.com/p1928083
حبیب الله عباسی، رضا گیلکی، (1397). 'تاریخ جهان گشا به مثابه گفتمان قدرت چنگیز'، مجله زبان و ادبیات فارسی، 26(85)، صص.49-67. magiran.com/p1928083
Habiballah Abbasi, (2019). ' Tārīkh-i Jahāngushāy: The Discourse of the Power of Genghiz', Half-Yearly Persian Language and Literature, 26(85), pp.49-67. magiran.com/p1928083
حبیب الله عباسی؛ رضا گیلکی. "تاریخ جهان گشا به مثابه گفتمان قدرت چنگیز". مجله زبان و ادبیات فارسی، 26 ،85 ، 1397، 49-67. magiran.com/p1928083
Habiballah Abbasi. " Tārīkh-i Jahāngushāy: The Discourse of the Power of Genghiz", Half-Yearly Persian Language and Literature, 26, 85, 2019, 49-67. magiran.com/p1928083
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال