ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین امینی، صادق علی تازیکی ، غلام رضا روشن دل ، کاظم کاظم نژاد، (1397). مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 16-22. magiran.com/p1928119
Ramin Amini , Sadeghali Taziki , Gholamreza Roshandel , Kazem Kazemnejad , (2019). Comparison of the effect of Propofol, Etomidate and Thiopental on Seizure duration following electro convulsion therapy:A clinical trial study, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 16-22. magiran.com/p1928119
رامین امینی، صادق علی تازیکی ، غلام رضا روشن دل ، کاظم کاظم نژاد، مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 16-22. magiran.com/p1928119
Ramin Amini , Sadeghali Taziki , Gholamreza Roshandel , Kazem Kazemnejad , Comparison of the effect of Propofol, Etomidate and Thiopental on Seizure duration following electro convulsion therapy:A clinical trial study, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 16-22. magiran.com/p1928119
رامین امینی، صادق علی تازیکی ، غلام رضا روشن دل ، کاظم کاظم نژاد، "مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 16-22. magiran.com/p1928119
Ramin Amini , Sadeghali Taziki , Gholamreza Roshandel , Kazem Kazemnejad , " Comparison of the effect of Propofol, Etomidate and Thiopental on Seizure duration following electro convulsion therapy:A clinical trial study", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 16-22. magiran.com/p1928119
رامین امینی، صادق علی تازیکی ، غلام رضا روشن دل ، کاظم کاظم نژاد، (1397). 'مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.16-22. magiran.com/p1928119
Ramin Amini , Sadeghali Taziki , Gholamreza Roshandel , Kazem Kazemnejad , (2019). ' Comparison of the effect of Propofol, Etomidate and Thiopental on Seizure duration following electro convulsion therapy:A clinical trial study', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.16-22. magiran.com/p1928119
رامین امینی؛ صادق علی تازیکی ؛ غلام رضا روشن دل ؛ کاظم کاظم نژاد. "مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 16-22. magiran.com/p1928119
Ramin Amini ; Sadeghali Taziki ; Gholamreza Roshandel ; Kazem Kazemnejad . " Comparison of the effect of Propofol, Etomidate and Thiopental on Seizure duration following electro convulsion therapy:A clinical trial study", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 16-22. magiran.com/p1928119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال