ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حلیمه وحدت پور ، سعید شاکریان ، علی اکبر علی زاده ، سید رضافاطمی طباطبایی، (1397). اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 23-30. magiran.com/p1928122
Halima Vahdatpoor , Said Shakerian, Ali Akbar Alizadeh , Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, (2019). Effect of ginger supplementation on Lactate dehydrogenase changes and delayed muscle soreness following exhaustive eccentric exercise on overweight girls: A randomized clinical trial, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 23-30. magiran.com/p1928122
حلیمه وحدت پور ، سعید شاکریان ، علی اکبر علی زاده ، سید رضافاطمی طباطبایی، اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 23-30. magiran.com/p1928122
Halima Vahdatpoor , Said Shakerian, Ali Akbar Alizadeh , Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Effect of ginger supplementation on Lactate dehydrogenase changes and delayed muscle soreness following exhaustive eccentric exercise on overweight girls: A randomized clinical trial, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 23-30. magiran.com/p1928122
حلیمه وحدت پور ، سعید شاکریان ، علی اکبر علی زاده ، سید رضافاطمی طباطبایی، "اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 23-30. magiran.com/p1928122
Halima Vahdatpoor , Said Shakerian, Ali Akbar Alizadeh , Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, " Effect of ginger supplementation on Lactate dehydrogenase changes and delayed muscle soreness following exhaustive eccentric exercise on overweight girls: A randomized clinical trial", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 23-30. magiran.com/p1928122
حلیمه وحدت پور ، سعید شاکریان ، علی اکبر علی زاده ، سید رضافاطمی طباطبایی، (1397). 'اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.23-30. magiran.com/p1928122
Halima Vahdatpoor , Said Shakerian, Ali Akbar Alizadeh , Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, (2019). ' Effect of ginger supplementation on Lactate dehydrogenase changes and delayed muscle soreness following exhaustive eccentric exercise on overweight girls: A randomized clinical trial', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.23-30. magiran.com/p1928122
حلیمه وحدت پور ؛ سعید شاکریان ؛ علی اکبر علی زاده ؛ سید رضافاطمی طباطبایی. "اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 23-30. magiran.com/p1928122
Halima Vahdatpoor ; Said Shakerian; Ali Akbar Alizadeh ; Seyed Reza Fatemi Tabatabaei. " Effect of ginger supplementation on Lactate dehydrogenase changes and delayed muscle soreness following exhaustive eccentric exercise on overweight girls: A randomized clinical trial", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 23-30. magiran.com/p1928122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال