ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا پاسبان بوان لو ، مسعود گل علی پور، کامران حیدری، محمدجعفر گل علی پور، (1397). اثر دیابت بارداری بر بیان ژن های ساختاری کلاژن و دسموکولین در قلب رویان موش های آزمایشگاهی نژاد C57BL، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 31-35. magiran.com/p1928123
Sara Pasban Bovanlo , Masoud Golalipour , Kamran Haidari , Mohammad Jafar Golalipour, (2019). Effect of gestational diabetes on expersion of desmocollin 2 and collagen structural genes in C57BL mouse embryo heart, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 31-35. magiran.com/p1928123
سارا پاسبان بوان لو ، مسعود گل علی پور، کامران حیدری، محمدجعفر گل علی پور، اثر دیابت بارداری بر بیان ژن های ساختاری کلاژن و دسموکولین در قلب رویان موش های آزمایشگاهی نژاد C57BL. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 31-35. magiran.com/p1928123
Sara Pasban Bovanlo , Masoud Golalipour , Kamran Haidari , Mohammad Jafar Golalipour, Effect of gestational diabetes on expersion of desmocollin 2 and collagen structural genes in C57BL mouse embryo heart, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 31-35. magiran.com/p1928123
سارا پاسبان بوان لو ، مسعود گل علی پور، کامران حیدری، محمدجعفر گل علی پور، "اثر دیابت بارداری بر بیان ژن های ساختاری کلاژن و دسموکولین در قلب رویان موش های آزمایشگاهی نژاد C57BL"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 31-35. magiran.com/p1928123
Sara Pasban Bovanlo , Masoud Golalipour , Kamran Haidari , Mohammad Jafar Golalipour, " Effect of gestational diabetes on expersion of desmocollin 2 and collagen structural genes in C57BL mouse embryo heart", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 31-35. magiran.com/p1928123
سارا پاسبان بوان لو ، مسعود گل علی پور، کامران حیدری، محمدجعفر گل علی پور، (1397). 'اثر دیابت بارداری بر بیان ژن های ساختاری کلاژن و دسموکولین در قلب رویان موش های آزمایشگاهی نژاد C57BL'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.31-35. magiran.com/p1928123
Sara Pasban Bovanlo , Masoud Golalipour , Kamran Haidari , Mohammad Jafar Golalipour, (2019). ' Effect of gestational diabetes on expersion of desmocollin 2 and collagen structural genes in C57BL mouse embryo heart', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.31-35. magiran.com/p1928123
سارا پاسبان بوان لو ؛ مسعود گل علی پور؛ کامران حیدری؛ محمدجعفر گل علی پور. "اثر دیابت بارداری بر بیان ژن های ساختاری کلاژن و دسموکولین در قلب رویان موش های آزمایشگاهی نژاد C57BL". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 31-35. magiran.com/p1928123
Sara Pasban Bovanlo ; Masoud Golalipour ; Kamran Haidari ; Mohammad Jafar Golalipour. " Effect of gestational diabetes on expersion of desmocollin 2 and collagen structural genes in C57BL mouse embryo heart", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 31-35. magiran.com/p1928123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال