ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله ابن الشریعه ، سید مجتبی عقیلی، (1397). اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 53-60. magiran.com/p1928126
Jamileh Ebnosharieh , Seyyed Mojtaba Aghili, (2019). Effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 53-60. magiran.com/p1928126
جمیله ابن الشریعه ، سید مجتبی عقیلی، اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 53-60. magiran.com/p1928126
Jamileh Ebnosharieh , Seyyed Mojtaba Aghili, Effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 53-60. magiran.com/p1928126
جمیله ابن الشریعه ، سید مجتبی عقیلی، "اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 53-60. magiran.com/p1928126
Jamileh Ebnosharieh , Seyyed Mojtaba Aghili, " Effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 53-60. magiran.com/p1928126
جمیله ابن الشریعه ، سید مجتبی عقیلی، (1397). 'اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.53-60. magiran.com/p1928126
Jamileh Ebnosharieh , Seyyed Mojtaba Aghili, (2019). ' Effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.53-60. magiran.com/p1928126
جمیله ابن الشریعه ؛ سید مجتبی عقیلی. "اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 53-60. magiran.com/p1928126
Jamileh Ebnosharieh ; Seyyed Mojtaba Aghili. " Effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 53-60. magiran.com/p1928126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال