ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز بذرافشان ، علیرضا کارگر دولت آبادی ، محمود محمدی ، پیام سرمدی ، جواد لک زایی ، سیدمحسن حسینی نژاد ، اکرم ثناگو، علی کاوسی ، لیلا جویباری، (1397). کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 77-82. magiran.com/p1928129
Behnaz Bazarfeshan , Alireza Kargar Dolatabadi , Mahmood Mohammadi , Payam Sarmadi , Javad Lakzaei , Seyyed, Mohsen Hosseininejad , Akram Sanagoo , Ali Kavosi , Leila Jouybari, (2019). Quality of life of the mothers of children with autism, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 77-82. magiran.com/p1928129
بهناز بذرافشان ، علیرضا کارگر دولت آبادی ، محمود محمدی ، پیام سرمدی ، جواد لک زایی ، سیدمحسن حسینی نژاد ، اکرم ثناگو، علی کاوسی ، لیلا جویباری، کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 77-82. magiran.com/p1928129
Behnaz Bazarfeshan , Alireza Kargar Dolatabadi , Mahmood Mohammadi , Payam Sarmadi , Javad Lakzaei , Seyyed, Mohsen Hosseininejad , Akram Sanagoo , Ali Kavosi , Leila Jouybari, Quality of life of the mothers of children with autism, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 77-82. magiran.com/p1928129
بهناز بذرافشان ، علیرضا کارگر دولت آبادی ، محمود محمدی ، پیام سرمدی ، جواد لک زایی ، سیدمحسن حسینی نژاد ، اکرم ثناگو، علی کاوسی ، لیلا جویباری، "کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 77-82. magiran.com/p1928129
Behnaz Bazarfeshan , Alireza Kargar Dolatabadi , Mahmood Mohammadi , Payam Sarmadi , Javad Lakzaei , Seyyed, Mohsen Hosseininejad , Akram Sanagoo , Ali Kavosi , Leila Jouybari, " Quality of life of the mothers of children with autism", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 77-82. magiran.com/p1928129
بهناز بذرافشان ، علیرضا کارگر دولت آبادی ، محمود محمدی ، پیام سرمدی ، جواد لک زایی ، سیدمحسن حسینی نژاد ، اکرم ثناگو، علی کاوسی ، لیلا جویباری، (1397). 'کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.77-82. magiran.com/p1928129
Behnaz Bazarfeshan , Alireza Kargar Dolatabadi , Mahmood Mohammadi , Payam Sarmadi , Javad Lakzaei , Seyyed, Mohsen Hosseininejad , Akram Sanagoo , Ali Kavosi , Leila Jouybari, (2019). ' Quality of life of the mothers of children with autism', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.77-82. magiran.com/p1928129
بهناز بذرافشان ؛ علیرضا کارگر دولت آبادی ؛ محمود محمدی ؛ پیام سرمدی ؛ جواد لک زایی ؛ سیدمحسن حسینی نژاد ؛ اکرم ثناگو؛ علی کاوسی ؛ لیلا جویباری. "کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 77-82. magiran.com/p1928129
Behnaz Bazarfeshan ; Alireza Kargar Dolatabadi ; Mahmood Mohammadi ; Payam Sarmadi ; Javad Lakzaei ; Seyyed; Mohsen Hosseininejad ; Akram Sanagoo ; Ali Kavosi ; Leila Jouybari. " Quality of life of the mothers of children with autism", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 77-82. magiran.com/p1928129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال