ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا جباری ، سید محمد موسوی ، مانی منجمی ، سیدجابر موسوی، (1397). ارزیابی عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 83-88. magiran.com/p1928134
Alireza Jabari , Seyyed Mohammad Moosavi , Mani Monajemi , Seyyed Jaber Moosavi, (2019). Evaluatoin of post-operative sexual function in patients with gender dysphoria, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 83-88. magiran.com/p1928134
علیرضا جباری ، سید محمد موسوی ، مانی منجمی ، سیدجابر موسوی، ارزیابی عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 83-88. magiran.com/p1928134
Alireza Jabari , Seyyed Mohammad Moosavi , Mani Monajemi , Seyyed Jaber Moosavi, Evaluatoin of post-operative sexual function in patients with gender dysphoria, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 83-88. magiran.com/p1928134
علیرضا جباری ، سید محمد موسوی ، مانی منجمی ، سیدجابر موسوی، "ارزیابی عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 83-88. magiran.com/p1928134
Alireza Jabari , Seyyed Mohammad Moosavi , Mani Monajemi , Seyyed Jaber Moosavi, " Evaluatoin of post-operative sexual function in patients with gender dysphoria", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 83-88. magiran.com/p1928134
علیرضا جباری ، سید محمد موسوی ، مانی منجمی ، سیدجابر موسوی، (1397). 'ارزیابی عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.83-88. magiran.com/p1928134
Alireza Jabari , Seyyed Mohammad Moosavi , Mani Monajemi , Seyyed Jaber Moosavi, (2019). ' Evaluatoin of post-operative sexual function in patients with gender dysphoria', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.83-88. magiran.com/p1928134
علیرضا جباری ؛ سید محمد موسوی ؛ مانی منجمی ؛ سیدجابر موسوی. "ارزیابی عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 83-88. magiran.com/p1928134
Alireza Jabari ; Seyyed Mohammad Moosavi ; Mani Monajemi ; Seyyed Jaber Moosavi. " Evaluatoin of post-operative sexual function in patients with gender dysphoria", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 83-88. magiran.com/p1928134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال