ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قنبری ، محمد اجزاء شکوهی ، محمد رحیم رهنما ، امید علی خوارزمی، (1397). زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 97-107. magiran.com/p1928143
Mohammad Ghanbari , Mohammad Ajzae Shokuhi , Mohammad Rahim Rahnama , Omid Ali Kharazmi, (2019). The livability of Mashhad metropolis in north-east of Iran with emphasis on health indicator, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 97-107. magiran.com/p1928143
محمد قنبری ، محمد اجزاء شکوهی ، محمد رحیم رهنما ، امید علی خوارزمی، زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 97-107. magiran.com/p1928143
Mohammad Ghanbari , Mohammad Ajzae Shokuhi , Mohammad Rahim Rahnama , Omid Ali Kharazmi, The livability of Mashhad metropolis in north-east of Iran with emphasis on health indicator, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 97-107. magiran.com/p1928143
محمد قنبری ، محمد اجزاء شکوهی ، محمد رحیم رهنما ، امید علی خوارزمی، "زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 97-107. magiran.com/p1928143
Mohammad Ghanbari , Mohammad Ajzae Shokuhi , Mohammad Rahim Rahnama , Omid Ali Kharazmi, " The livability of Mashhad metropolis in north-east of Iran with emphasis on health indicator", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 97-107. magiran.com/p1928143
محمد قنبری ، محمد اجزاء شکوهی ، محمد رحیم رهنما ، امید علی خوارزمی، (1397). 'زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.97-107. magiran.com/p1928143
Mohammad Ghanbari , Mohammad Ajzae Shokuhi , Mohammad Rahim Rahnama , Omid Ali Kharazmi, (2019). ' The livability of Mashhad metropolis in north-east of Iran with emphasis on health indicator', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.97-107. magiran.com/p1928143
محمد قنبری ؛ محمد اجزاء شکوهی ؛ محمد رحیم رهنما ؛ امید علی خوارزمی. "زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 97-107. magiran.com/p1928143
Mohammad Ghanbari ; Mohammad Ajzae Shokuhi ; Mohammad Rahim Rahnama ; Omid Ali Kharazmi. " The livability of Mashhad metropolis in north-east of Iran with emphasis on health indicator", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 97-107. magiran.com/p1928143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال