ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شا اکیا ، اعظم الهی ، رویا چگنه لرستانی ، یزدان حمزوی، (1397). مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله های اشرشیاکلی بیماران سرپایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 108-114. magiran.com/p1928145
Alisha Akya , Azam Elahi, Roya Chegene Lorestani , Yazdan Hamzavi, (2019). Antibiotic resistance and phenotypically and genotypically AmpC beta-lactamases among Escherichia coli isolates from Outpatients, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 108-114. magiran.com/p1928145
علی شا اکیا ، اعظم الهی ، رویا چگنه لرستانی ، یزدان حمزوی، مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله های اشرشیاکلی بیماران سرپایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 108-114. magiran.com/p1928145
Alisha Akya , Azam Elahi, Roya Chegene Lorestani , Yazdan Hamzavi, Antibiotic resistance and phenotypically and genotypically AmpC beta-lactamases among Escherichia coli isolates from Outpatients, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 108-114. magiran.com/p1928145
علی شا اکیا ، اعظم الهی ، رویا چگنه لرستانی ، یزدان حمزوی، "مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله های اشرشیاکلی بیماران سرپایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 108-114. magiran.com/p1928145
Alisha Akya , Azam Elahi, Roya Chegene Lorestani , Yazdan Hamzavi, " Antibiotic resistance and phenotypically and genotypically AmpC beta-lactamases among Escherichia coli isolates from Outpatients", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 108-114. magiran.com/p1928145
علی شا اکیا ، اعظم الهی ، رویا چگنه لرستانی ، یزدان حمزوی، (1397). 'مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله های اشرشیاکلی بیماران سرپایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.108-114. magiran.com/p1928145
Alisha Akya , Azam Elahi, Roya Chegene Lorestani , Yazdan Hamzavi, (2019). ' Antibiotic resistance and phenotypically and genotypically AmpC beta-lactamases among Escherichia coli isolates from Outpatients', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.108-114. magiran.com/p1928145
علی شا اکیا ؛ اعظم الهی ؛ رویا چگنه لرستانی ؛ یزدان حمزوی. "مقاومت آنتی بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله های اشرشیاکلی بیماران سرپایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 108-114. magiran.com/p1928145
Alisha Akya ; Azam Elahi; Roya Chegene Lorestani ; Yazdan Hamzavi. " Antibiotic resistance and phenotypically and genotypically AmpC beta-lactamases among Escherichia coli isolates from Outpatients", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 108-114. magiran.com/p1928145
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال