ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا بیت سیاح (علوی شریف) ، فاطمه حدادی ، حسین کمال الدینی ، میرزا محمدرضا شریف مقدم، (1397). شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش duplex-PCR، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، 115-122. magiran.com/p1928148
Roya Beytsayyah (Alavi Sharif) , Fatemeh Haddadi, Hossein Kamaladini , Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam, (2019). Molecular detection of Pseudomonas stutzeri by duplex-PCR technique, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), 115-122. magiran.com/p1928148
رویا بیت سیاح (علوی شریف) ، فاطمه حدادی ، حسین کمال الدینی ، میرزا محمدرضا شریف مقدم، شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش duplex-PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 20(4): 115-122. magiran.com/p1928148
Roya Beytsayyah (Alavi Sharif) , Fatemeh Haddadi, Hossein Kamaladini , Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam, Molecular detection of Pseudomonas stutzeri by duplex-PCR technique, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 20(4): 115-122. magiran.com/p1928148
رویا بیت سیاح (علوی شریف) ، فاطمه حدادی ، حسین کمال الدینی ، میرزا محمدرضا شریف مقدم، "شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش duplex-PCR"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 4 (1397): 115-122. magiran.com/p1928148
Roya Beytsayyah (Alavi Sharif) , Fatemeh Haddadi, Hossein Kamaladini , Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam, " Molecular detection of Pseudomonas stutzeri by duplex-PCR technique", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.4 (2019): 115-122. magiran.com/p1928148
رویا بیت سیاح (علوی شریف) ، فاطمه حدادی ، حسین کمال الدینی ، میرزا محمدرضا شریف مقدم، (1397). 'شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش duplex-PCR'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(4)، صص.115-122. magiran.com/p1928148
Roya Beytsayyah (Alavi Sharif) , Fatemeh Haddadi, Hossein Kamaladini , Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam, (2019). ' Molecular detection of Pseudomonas stutzeri by duplex-PCR technique', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(4), pp.115-122. magiran.com/p1928148
رویا بیت سیاح (علوی شریف) ؛ فاطمه حدادی ؛ حسین کمال الدینی ؛ میرزا محمدرضا شریف مقدم. "شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش duplex-PCR". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،4 ، 1397، 115-122. magiran.com/p1928148
Roya Beytsayyah (Alavi Sharif) ; Fatemeh Haddadi; Hossein Kamaladini ; Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam. " Molecular detection of Pseudomonas stutzeri by duplex-PCR technique", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 4, 2019, 115-122. magiran.com/p1928148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال