ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد پشتدار، علی محمد گیتی فروز، حسین یزدانی، زیبا پریشانی، عبدالحمید اسماعیل پناهی ، (1396). نقد استعاره و فرق آن با متافور، مجله بین المللی علوم انسانی، 25(1)، 38-51. magiran.com/p1928392
Abdolhamid Esmaielpanahi , Ali Mohammad Poshtdar , Ali Mohammad Gitiforuz , Hossain Yazdani , Ziba Parishani, (2018). Review of Este'areh and its Difference from Metaphor, The International Journal of Humanities, 25(1), 38-51. magiran.com/p1928392
علی محمد پشتدار، علی محمد گیتی فروز، حسین یزدانی، زیبا پریشانی، عبدالحمید اسماعیل پناهی ، نقد استعاره و فرق آن با متافور. مجله بین المللی علوم انسانی، 1396؛ 25(1): 38-51. magiran.com/p1928392
Abdolhamid Esmaielpanahi , Ali Mohammad Poshtdar , Ali Mohammad Gitiforuz , Hossain Yazdani , Ziba Parishani, Review of Este'areh and its Difference from Metaphor, The International Journal of Humanities, 2018; 25(1): 38-51. magiran.com/p1928392
علی محمد پشتدار، علی محمد گیتی فروز، حسین یزدانی، زیبا پریشانی، عبدالحمید اسماعیل پناهی ، "نقد استعاره و فرق آن با متافور"، مجله بین المللی علوم انسانی 25، شماره 1 (1396): 38-51. magiran.com/p1928392
Abdolhamid Esmaielpanahi , Ali Mohammad Poshtdar , Ali Mohammad Gitiforuz , Hossain Yazdani , Ziba Parishani, " Review of Este'areh and its Difference from Metaphor", The International Journal of Humanities 25, no.1 (2018): 38-51. magiran.com/p1928392
علی محمد پشتدار، علی محمد گیتی فروز، حسین یزدانی، زیبا پریشانی، عبدالحمید اسماعیل پناهی ، (1396). 'نقد استعاره و فرق آن با متافور'، مجله بین المللی علوم انسانی، 25(1)، صص.38-51. magiran.com/p1928392
Abdolhamid Esmaielpanahi , Ali Mohammad Poshtdar , Ali Mohammad Gitiforuz , Hossain Yazdani , Ziba Parishani, (2018). ' Review of Este'areh and its Difference from Metaphor', The International Journal of Humanities, 25(1), pp.38-51. magiran.com/p1928392
علی محمد پشتدار؛ علی محمد گیتی فروز؛ حسین یزدانی؛ زیبا پریشانی؛ عبدالحمید اسماعیل پناهی . "نقد استعاره و فرق آن با متافور". مجله بین المللی علوم انسانی، 25 ،1 ، 1396، 38-51. magiran.com/p1928392
Abdolhamid Esmaielpanahi ; Ali Mohammad Poshtdar ; Ali Mohammad Gitiforuz ; Hossain Yazdani ; Ziba Parishani. " Review of Este'areh and its Difference from Metaphor", The International Journal of Humanities, 25, 1, 2018, 38-51. magiran.com/p1928392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال