ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن باقری ، ندا بابایی میبدی، امیرحسین انضباطی، (1397). ارائه و بهینه سازی مدل چندهدفه زمان بندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(3)، 204-222. magiran.com/p1928397
Mohsen Bagheri, Neda Babaei Meybodi, Amir Hossein Enzebati , (2018). Modeling and optimizing a multi-objective flow shop scheduling problem to minimize energy consumption, completion time and tardiness, Journal of Decisions and Operations Research, 3(3), 204-222. magiran.com/p1928397
محسن باقری ، ندا بابایی میبدی، امیرحسین انضباطی، ارائه و بهینه سازی مدل چندهدفه زمان بندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد. نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1397؛ 3(3): 204-222. magiran.com/p1928397
Mohsen Bagheri, Neda Babaei Meybodi, Amir Hossein Enzebati , Modeling and optimizing a multi-objective flow shop scheduling problem to minimize energy consumption, completion time and tardiness, Journal of Decisions and Operations Research, 2018; 3(3): 204-222. magiran.com/p1928397
محسن باقری ، ندا بابایی میبدی، امیرحسین انضباطی، "ارائه و بهینه سازی مدل چندهدفه زمان بندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد"، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 3، شماره 3 (1397): 204-222. magiran.com/p1928397
Mohsen Bagheri, Neda Babaei Meybodi, Amir Hossein Enzebati , "Modeling and optimizing a multi-objective flow shop scheduling problem to minimize energy consumption, completion time and tardiness", Journal of Decisions and Operations Research 3, no.3 (2018): 204-222. magiran.com/p1928397
محسن باقری ، ندا بابایی میبدی، امیرحسین انضباطی، (1397). 'ارائه و بهینه سازی مدل چندهدفه زمان بندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد'، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(3)، صص.204-222. magiran.com/p1928397
Mohsen Bagheri, Neda Babaei Meybodi, Amir Hossein Enzebati , (2018). 'Modeling and optimizing a multi-objective flow shop scheduling problem to minimize energy consumption, completion time and tardiness', Journal of Decisions and Operations Research, 3(3), pp.204-222. magiran.com/p1928397
محسن باقری ؛ ندا بابایی میبدی؛ امیرحسین انضباطی. "ارائه و بهینه سازی مدل چندهدفه زمان بندی جریان کارگاهی به منظور کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد". نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3 ،3 ، 1397، 204-222. magiran.com/p1928397
Mohsen Bagheri; Neda Babaei Meybodi; Amir Hossein Enzebati . "Modeling and optimizing a multi-objective flow shop scheduling problem to minimize energy consumption, completion time and tardiness", Journal of Decisions and Operations Research, 3, 3, 2018, 204-222. magiran.com/p1928397
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال