ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دهقانی، محمد ابراهیم بنی حبیب ، سامان جوادی، (1397). چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(4)، 537-551. magiran.com/p1928426
Alireza Dehghani, Mohammadebrahim Banihabib , Saman Javadi, (2019). A framework for evaluating the performance of recharging and flood control by artificial recharge systems in arid regions, Journal of Watershed Engineering and Management, 10(4), 537-551. magiran.com/p1928426
علیرضا دهقانی، محمد ابراهیم بنی حبیب ، سامان جوادی، چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1397؛ 10(4): 537-551. magiran.com/p1928426
Alireza Dehghani, Mohammadebrahim Banihabib , Saman Javadi, A framework for evaluating the performance of recharging and flood control by artificial recharge systems in arid regions, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 10(4): 537-551. magiran.com/p1928426
علیرضا دهقانی، محمد ابراهیم بنی حبیب ، سامان جوادی، "چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 10، شماره 4 (1397): 537-551. magiran.com/p1928426
Alireza Dehghani, Mohammadebrahim Banihabib , Saman Javadi, "A framework for evaluating the performance of recharging and flood control by artificial recharge systems in arid regions", Journal of Watershed Engineering and Management 10, no.4 (2019): 537-551. magiran.com/p1928426
علیرضا دهقانی، محمد ابراهیم بنی حبیب ، سامان جوادی، (1397). 'چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(4)، صص.537-551. magiran.com/p1928426
Alireza Dehghani, Mohammadebrahim Banihabib , Saman Javadi, (2019). 'A framework for evaluating the performance of recharging and flood control by artificial recharge systems in arid regions', Journal of Watershed Engineering and Management, 10(4), pp.537-551. magiran.com/p1928426
علیرضا دهقانی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب ؛ سامان جوادی. "چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سامانه تغذیه مصنوعی در تغذیه آبخوان ها و مدیریت سیلاب مناطق خشک". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10 ،4 ، 1397، 537-551. magiran.com/p1928426
Alireza Dehghani; Mohammadebrahim Banihabib ; Saman Javadi. "A framework for evaluating the performance of recharging and flood control by artificial recharge systems in arid regions", Journal of Watershed Engineering and Management, 10, 4, 2019, 537-551. magiran.com/p1928426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال