ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین جهانگیر ، کیوان سلطانی، احمد نوحه گر، سید جواد ساداتی نژاد، (1397). مدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندال، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(4)، 635-644. magiran.com/p1928433
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, Ahmad Nohegar, Seyed Javad Sadatinejad , (2019). Modeling and routing of surface evaporation from the Amir Kabir reservoir using the Mann-Kendall and neural network technology, Journal of Watershed Engineering and Management, 10(4), 635-644. magiran.com/p1928433
محمدحسین جهانگیر ، کیوان سلطانی، احمد نوحه گر، سید جواد ساداتی نژاد، مدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندال. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1397؛ 10(4): 635-644. magiran.com/p1928433
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, Ahmad Nohegar, Seyed Javad Sadatinejad , Modeling and routing of surface evaporation from the Amir Kabir reservoir using the Mann-Kendall and neural network technology, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 10(4): 635-644. magiran.com/p1928433
محمدحسین جهانگیر ، کیوان سلطانی، احمد نوحه گر، سید جواد ساداتی نژاد، "مدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندال"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 10، شماره 4 (1397): 635-644. magiran.com/p1928433
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, Ahmad Nohegar, Seyed Javad Sadatinejad , "Modeling and routing of surface evaporation from the Amir Kabir reservoir using the Mann-Kendall and neural network technology", Journal of Watershed Engineering and Management 10, no.4 (2019): 635-644. magiran.com/p1928433
محمدحسین جهانگیر ، کیوان سلطانی، احمد نوحه گر، سید جواد ساداتی نژاد، (1397). 'مدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندال'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(4)، صص.635-644. magiran.com/p1928433
Mohammad Hossein Jahangir , Keyvan Soltani, Ahmad Nohegar, Seyed Javad Sadatinejad , (2019). 'Modeling and routing of surface evaporation from the Amir Kabir reservoir using the Mann-Kendall and neural network technology', Journal of Watershed Engineering and Management, 10(4), pp.635-644. magiran.com/p1928433
محمدحسین جهانگیر ؛ کیوان سلطانی؛ احمد نوحه گر؛ سید جواد ساداتی نژاد. "مدل سازی و روندیابی میزان تبخیر سطحی از مخزن سد امیرکبیر با استفاده از روش شبکه عصبی و آزمون من-کندال". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10 ،4 ، 1397، 635-644. magiran.com/p1928433
Mohammad Hossein Jahangir ; Keyvan Soltani; Ahmad Nohegar; Seyed Javad Sadatinejad . "Modeling and routing of surface evaporation from the Amir Kabir reservoir using the Mann-Kendall and neural network technology", Journal of Watershed Engineering and Management, 10, 4, 2019, 635-644. magiran.com/p1928433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال