ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه سادات میراحسنی ، عبدالرسول سلمان ماهینی، رضا مدرس، علیرضا سفیانیان، رضا جعفری، جهانگیر محمدی، (1397). پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(4)، 739-760. magiran.com/p1928441
Marziye Sadat Mirahsani, Abdolrasol Salman Mahini, Reza Moddares, Alireza Soffianian, Reza Jafari, Jahangir Mohhamadi , (2019). Spatio-temporal monitoring of meteorological drought based on the zoning of station clusters in Zayandeh-rud Basin, Journal of Watershed Engineering and Management, 10(4), 739-760. magiran.com/p1928441
مرضیه سادات میراحسنی ، عبدالرسول سلمان ماهینی، رضا مدرس، علیرضا سفیانیان، رضا جعفری، جهانگیر محمدی، پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1397؛ 10(4): 739-760. magiran.com/p1928441
Marziye Sadat Mirahsani, Abdolrasol Salman Mahini, Reza Moddares, Alireza Soffianian, Reza Jafari, Jahangir Mohhamadi , Spatio-temporal monitoring of meteorological drought based on the zoning of station clusters in Zayandeh-rud Basin, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 10(4): 739-760. magiran.com/p1928441
مرضیه سادات میراحسنی ، عبدالرسول سلمان ماهینی، رضا مدرس، علیرضا سفیانیان، رضا جعفری، جهانگیر محمدی، "پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 10، شماره 4 (1397): 739-760. magiran.com/p1928441
Marziye Sadat Mirahsani, Abdolrasol Salman Mahini, Reza Moddares, Alireza Soffianian, Reza Jafari, Jahangir Mohhamadi , "Spatio-temporal monitoring of meteorological drought based on the zoning of station clusters in Zayandeh-rud Basin", Journal of Watershed Engineering and Management 10, no.4 (2019): 739-760. magiran.com/p1928441
مرضیه سادات میراحسنی ، عبدالرسول سلمان ماهینی، رضا مدرس، علیرضا سفیانیان، رضا جعفری، جهانگیر محمدی، (1397). 'پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10(4)، صص.739-760. magiran.com/p1928441
Marziye Sadat Mirahsani, Abdolrasol Salman Mahini, Reza Moddares, Alireza Soffianian, Reza Jafari, Jahangir Mohhamadi , (2019). 'Spatio-temporal monitoring of meteorological drought based on the zoning of station clusters in Zayandeh-rud Basin', Journal of Watershed Engineering and Management, 10(4), pp.739-760. magiran.com/p1928441
مرضیه سادات میراحسنی ؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رضا مدرس؛ علیرضا سفیانیان؛ رضا جعفری؛ جهانگیر محمدی. "پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 10 ،4 ، 1397، 739-760. magiran.com/p1928441
Marziye Sadat Mirahsani; Abdolrasol Salman Mahini; Reza Moddares; Alireza Soffianian; Reza Jafari; Jahangir Mohhamadi . "Spatio-temporal monitoring of meteorological drought based on the zoning of station clusters in Zayandeh-rud Basin", Journal of Watershed Engineering and Management, 10, 4, 2019, 739-760. magiran.com/p1928441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال