ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی مرعشی ، فاطمه میرزایی ، فاطمه ویسی، طاهره محرابیان ، محمد بساک، (1397). پیش بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395، مجله سلامت جامعه، 12(2)، 38-46. magiran.com/p1928471
SA Marashi, F Mirzaei, F Veisi, T Mehrabian , M Bassak, (2018). Predicting Depression Based on Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students of Ilam University in 2016, Community Health Journal, 12(2), 38-46. magiran.com/p1928471
سیدعلی مرعشی ، فاطمه میرزایی ، فاطمه ویسی، طاهره محرابیان ، محمد بساک، پیش بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395. مجله سلامت جامعه، 1397؛ 12(2): 38-46. magiran.com/p1928471
SA Marashi, F Mirzaei, F Veisi, T Mehrabian , M Bassak, Predicting Depression Based on Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students of Ilam University in 2016, Community Health Journal, 2018; 12(2): 38-46. magiran.com/p1928471
سیدعلی مرعشی ، فاطمه میرزایی ، فاطمه ویسی، طاهره محرابیان ، محمد بساک، "پیش بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395"، مجله سلامت جامعه 12، شماره 2 (1397): 38-46. magiran.com/p1928471
SA Marashi, F Mirzaei, F Veisi, T Mehrabian , M Bassak, "Predicting Depression Based on Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students of Ilam University in 2016", Community Health Journal 12, no.2 (2018): 38-46. magiran.com/p1928471
سیدعلی مرعشی ، فاطمه میرزایی ، فاطمه ویسی، طاهره محرابیان ، محمد بساک، (1397). 'پیش بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395'، مجله سلامت جامعه، 12(2)، صص.38-46. magiran.com/p1928471
SA Marashi, F Mirzaei, F Veisi, T Mehrabian , M Bassak, (2018). 'Predicting Depression Based on Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students of Ilam University in 2016', Community Health Journal, 12(2), pp.38-46. magiran.com/p1928471
سیدعلی مرعشی ؛ فاطمه میرزایی ؛ فاطمه ویسی؛ طاهره محرابیان ؛ محمد بساک. "پیش بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395". مجله سلامت جامعه، 12 ،2 ، 1397، 38-46. magiran.com/p1928471
SA Marashi; F Mirzaei; F Veisi; T Mehrabian ; M Bassak. "Predicting Depression Based on Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence in Students of Ilam University in 2016", Community Health Journal, 12, 2, 2018, 38-46. magiran.com/p1928471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال