ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت دیره ، زهره غفاری جاهد، مهران فرهادی، محی الدین محمدخانی ، عیسی صفری، ندا باقری مهیاری، (1397). مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395، مجله سلامت جامعه، 12(2)، 57-68. magiran.com/p1928475
E Deyreh, Z GhafariJahed, M Farhadi, M Mohammadkhani , I Safari, N Bagheri Mahyari, (2018). A Comparison of Dimensions of Alexithymia with Emotional Intelligence, Psychological Symptoms and Mindfulness in Patients with Hypertension Compared with Healthy Individuals in the City of Kermanshah in Year 2016, Community Health Journal, 12(2), 57-68. magiran.com/p1928475
عزت دیره ، زهره غفاری جاهد، مهران فرهادی، محی الدین محمدخانی ، عیسی صفری، ندا باقری مهیاری، مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395. مجله سلامت جامعه، 1397؛ 12(2): 57-68. magiran.com/p1928475
E Deyreh, Z GhafariJahed, M Farhadi, M Mohammadkhani , I Safari, N Bagheri Mahyari, A Comparison of Dimensions of Alexithymia with Emotional Intelligence, Psychological Symptoms and Mindfulness in Patients with Hypertension Compared with Healthy Individuals in the City of Kermanshah in Year 2016, Community Health Journal, 2018; 12(2): 57-68. magiran.com/p1928475
عزت دیره ، زهره غفاری جاهد، مهران فرهادی، محی الدین محمدخانی ، عیسی صفری، ندا باقری مهیاری، "مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395"، مجله سلامت جامعه 12، شماره 2 (1397): 57-68. magiran.com/p1928475
E Deyreh, Z GhafariJahed, M Farhadi, M Mohammadkhani , I Safari, N Bagheri Mahyari, "A Comparison of Dimensions of Alexithymia with Emotional Intelligence, Psychological Symptoms and Mindfulness in Patients with Hypertension Compared with Healthy Individuals in the City of Kermanshah in Year 2016", Community Health Journal 12, no.2 (2018): 57-68. magiran.com/p1928475
عزت دیره ، زهره غفاری جاهد، مهران فرهادی، محی الدین محمدخانی ، عیسی صفری، ندا باقری مهیاری، (1397). 'مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395'، مجله سلامت جامعه، 12(2)، صص.57-68. magiran.com/p1928475
E Deyreh, Z GhafariJahed, M Farhadi, M Mohammadkhani , I Safari, N Bagheri Mahyari, (2018). 'A Comparison of Dimensions of Alexithymia with Emotional Intelligence, Psychological Symptoms and Mindfulness in Patients with Hypertension Compared with Healthy Individuals in the City of Kermanshah in Year 2016', Community Health Journal, 12(2), pp.57-68. magiran.com/p1928475
عزت دیره ؛ زهره غفاری جاهد؛ مهران فرهادی؛ محی الدین محمدخانی ؛ عیسی صفری؛ ندا باقری مهیاری. "مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395". مجله سلامت جامعه، 12 ،2 ، 1397، 57-68. magiran.com/p1928475
E Deyreh; Z GhafariJahed; M Farhadi; M Mohammadkhani ; I Safari; N Bagheri Mahyari. "A Comparison of Dimensions of Alexithymia with Emotional Intelligence, Psychological Symptoms and Mindfulness in Patients with Hypertension Compared with Healthy Individuals in the City of Kermanshah in Year 2016", Community Health Journal, 12, 2, 2018, 57-68. magiran.com/p1928475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال