ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلام رضا غفاری، جابر مولایی ، حسن مومنی، (1397). بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، 37-66. magiran.com/p1928601
gholamreza ghafari, jaber molaei, hasan moemeni , (2018). Investigating the Factors Influence on Social Health among the Citizens of Province Ilam, Journal of Social Development, 13(1), 37-66. magiran.com/p1928601
غلام رضا غفاری، جابر مولایی ، حسن مومنی، بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام. فصلنامه توسعه اجتماعی، 1397؛ 13(1): 37-66. magiran.com/p1928601
gholamreza ghafari, jaber molaei, hasan moemeni , Investigating the Factors Influence on Social Health among the Citizens of Province Ilam, Journal of Social Development, 2018; 13(1): 37-66. magiran.com/p1928601
غلام رضا غفاری، جابر مولایی ، حسن مومنی، "بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام"، فصلنامه توسعه اجتماعی 13، شماره 1 (1397): 37-66. magiran.com/p1928601
gholamreza ghafari, jaber molaei, hasan moemeni , "Investigating the Factors Influence on Social Health among the Citizens of Province Ilam", Journal of Social Development 13, no.1 (2018): 37-66. magiran.com/p1928601
غلام رضا غفاری، جابر مولایی ، حسن مومنی، (1397). 'بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام'، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، صص.37-66. magiran.com/p1928601
gholamreza ghafari, jaber molaei, hasan moemeni , (2018). 'Investigating the Factors Influence on Social Health among the Citizens of Province Ilam', Journal of Social Development, 13(1), pp.37-66. magiran.com/p1928601
غلام رضا غفاری؛ جابر مولایی ؛ حسن مومنی. "بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام". فصلنامه توسعه اجتماعی، 13 ،1 ، 1397، 37-66. magiran.com/p1928601
gholamreza ghafari; jaber molaei; hasan moemeni . "Investigating the Factors Influence on Social Health among the Citizens of Province Ilam", Journal of Social Development, 13, 1, 2018, 37-66. magiran.com/p1928601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال