ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم رضادوست ، مرضیه شهریاری، منا فاضلی پور، (1397). تحلیل جامعه شناختی الگوی رفتار رای دهی اعضاء هیات علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه های اهواز)، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، 67-90. magiran.com/p1928602
karim rezadoust, marziyeh shahriari, mona fazelipour , (2018). Sociological Analysis of the Factors Influencing the Voting Pattern, Journal of Social Development, 13(1), 67-90. magiran.com/p1928602
کریم رضادوست ، مرضیه شهریاری، منا فاضلی پور، تحلیل جامعه شناختی الگوی رفتار رای دهی اعضاء هیات علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه های اهواز). فصلنامه توسعه اجتماعی، 1397؛ 13(1): 67-90. magiran.com/p1928602
karim rezadoust, marziyeh shahriari, mona fazelipour , Sociological Analysis of the Factors Influencing the Voting Pattern, Journal of Social Development, 2018; 13(1): 67-90. magiran.com/p1928602
کریم رضادوست ، مرضیه شهریاری، منا فاضلی پور، "تحلیل جامعه شناختی الگوی رفتار رای دهی اعضاء هیات علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه های اهواز)"، فصلنامه توسعه اجتماعی 13، شماره 1 (1397): 67-90. magiran.com/p1928602
karim rezadoust, marziyeh shahriari, mona fazelipour , "Sociological Analysis of the Factors Influencing the Voting Pattern", Journal of Social Development 13, no.1 (2018): 67-90. magiran.com/p1928602
کریم رضادوست ، مرضیه شهریاری، منا فاضلی پور، (1397). 'تحلیل جامعه شناختی الگوی رفتار رای دهی اعضاء هیات علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه های اهواز)'، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، صص.67-90. magiran.com/p1928602
karim rezadoust, marziyeh shahriari, mona fazelipour , (2018). 'Sociological Analysis of the Factors Influencing the Voting Pattern', Journal of Social Development, 13(1), pp.67-90. magiran.com/p1928602
کریم رضادوست ؛ مرضیه شهریاری؛ منا فاضلی پور. "تحلیل جامعه شناختی الگوی رفتار رای دهی اعضاء هیات علمی (مورد مطالعه: اعضاء هیات علمی دانشگاه های اهواز)". فصلنامه توسعه اجتماعی، 13 ،1 ، 1397، 67-90. magiran.com/p1928602
karim rezadoust; marziyeh shahriari; mona fazelipour . "Sociological Analysis of the Factors Influencing the Voting Pattern", Journal of Social Development, 13, 1, 2018, 67-90. magiran.com/p1928602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال