ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد زاهدی مازندرانی، حبیب احمدلو ، فیروز راد، (1397). تحلیل فازی تاثیر بهره مندی اجتماعی اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368)، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، 91-118. magiran.com/p1928603
mohammad javad zahedi mazandarani, habib ahmadlou, firouz rad , (2018). The Fuzzy Analysis of the Effect of Socioeconomic Affluence in Electoral Participation: Inter-County Comparative Analysis (1989-2013), Journal of Social Development, 13(1), 91-118. magiran.com/p1928603
محمد جواد زاهدی مازندرانی، حبیب احمدلو ، فیروز راد، تحلیل فازی تاثیر بهره مندی اجتماعی اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368). فصلنامه توسعه اجتماعی، 1397؛ 13(1): 91-118. magiran.com/p1928603
mohammad javad zahedi mazandarani, habib ahmadlou, firouz rad , The Fuzzy Analysis of the Effect of Socioeconomic Affluence in Electoral Participation: Inter-County Comparative Analysis (1989-2013), Journal of Social Development, 2018; 13(1): 91-118. magiran.com/p1928603
محمد جواد زاهدی مازندرانی، حبیب احمدلو ، فیروز راد، "تحلیل فازی تاثیر بهره مندی اجتماعی اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368)"، فصلنامه توسعه اجتماعی 13، شماره 1 (1397): 91-118. magiran.com/p1928603
mohammad javad zahedi mazandarani, habib ahmadlou, firouz rad , "The Fuzzy Analysis of the Effect of Socioeconomic Affluence in Electoral Participation: Inter-County Comparative Analysis (1989-2013)", Journal of Social Development 13, no.1 (2018): 91-118. magiran.com/p1928603
محمد جواد زاهدی مازندرانی، حبیب احمدلو ، فیروز راد، (1397). 'تحلیل فازی تاثیر بهره مندی اجتماعی اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368)'، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، صص.91-118. magiran.com/p1928603
mohammad javad zahedi mazandarani, habib ahmadlou, firouz rad , (2018). 'The Fuzzy Analysis of the Effect of Socioeconomic Affluence in Electoral Participation: Inter-County Comparative Analysis (1989-2013)', Journal of Social Development, 13(1), pp.91-118. magiran.com/p1928603
محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ حبیب احمدلو ؛ فیروز راد. "تحلیل فازی تاثیر بهره مندی اجتماعی اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (1392-1368)". فصلنامه توسعه اجتماعی، 13 ،1 ، 1397، 91-118. magiran.com/p1928603
mohammad javad zahedi mazandarani; habib ahmadlou; firouz rad . "The Fuzzy Analysis of the Effect of Socioeconomic Affluence in Electoral Participation: Inter-County Comparative Analysis (1989-2013)", Journal of Social Development, 13, 1, 2018, 91-118. magiran.com/p1928603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال