ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نوروزی ، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی، (1397). بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، 119-148. magiran.com/p1928604
ali norouzi, amir malek, Meraban Parsamehr, hamid ghasemi , (2018). The Relationship between Socio-Economic Status and Type and Degree of Sport Participation (Case Study: Women in Ilam), Journal of Social Development, 13(1), 119-148. magiran.com/p1928604
علی نوروزی ، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی، بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام). فصلنامه توسعه اجتماعی، 1397؛ 13(1): 119-148. magiran.com/p1928604
ali norouzi, amir malek, Meraban Parsamehr, hamid ghasemi , The Relationship between Socio-Economic Status and Type and Degree of Sport Participation (Case Study: Women in Ilam), Journal of Social Development, 2018; 13(1): 119-148. magiran.com/p1928604
علی نوروزی ، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی، "بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)"، فصلنامه توسعه اجتماعی 13، شماره 1 (1397): 119-148. magiran.com/p1928604
ali norouzi, amir malek, Meraban Parsamehr, hamid ghasemi , "The Relationship between Socio-Economic Status and Type and Degree of Sport Participation (Case Study: Women in Ilam)", Journal of Social Development 13, no.1 (2018): 119-148. magiran.com/p1928604
علی نوروزی ، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی، (1397). 'بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)'، فصلنامه توسعه اجتماعی، 13(1)، صص.119-148. magiran.com/p1928604
ali norouzi, amir malek, Meraban Parsamehr, hamid ghasemi , (2018). 'The Relationship between Socio-Economic Status and Type and Degree of Sport Participation (Case Study: Women in Ilam)', Journal of Social Development, 13(1), pp.119-148. magiran.com/p1928604
علی نوروزی ؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی. "بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)". فصلنامه توسعه اجتماعی، 13 ،1 ، 1397، 119-148. magiran.com/p1928604
ali norouzi; amir malek; Meraban Parsamehr; hamid ghasemi . "The Relationship between Socio-Economic Status and Type and Degree of Sport Participation (Case Study: Women in Ilam)", Journal of Social Development, 13, 1, 2018, 119-148. magiran.com/p1928604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال