ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی ، حمیدرضا پورقاسمی، مهدی فرنقی، (1397). ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(3)، 33-48. magiran.com/p1928610
Hassan Faramarzi, seyd mohsen hosseini, hamidreza pourghasemi, mehdi farnaghi, (2018). Evaluation of the Asian Highway Role on Fire Golestan National Park in GIS Environment, Wood & Forest Science and Technology, 25(3), 33-48. magiran.com/p1928610
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی ، حمیدرضا پورقاسمی، مهدی فرنقی، ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1397؛ 25(3): 33-48. magiran.com/p1928610
Hassan Faramarzi, seyd mohsen hosseini, hamidreza pourghasemi, mehdi farnaghi, Evaluation of the Asian Highway Role on Fire Golestan National Park in GIS Environment, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 25(3): 33-48. magiran.com/p1928610
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی ، حمیدرضا پورقاسمی، مهدی فرنقی، "ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 25، شماره 3 (1397): 33-48. magiran.com/p1928610
Hassan Faramarzi, seyd mohsen hosseini, hamidreza pourghasemi, mehdi farnaghi, "Evaluation of the Asian Highway Role on Fire Golestan National Park in GIS Environment", Wood & Forest Science and Technology 25, no.3 (2018): 33-48. magiran.com/p1928610
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی ، حمیدرضا پورقاسمی، مهدی فرنقی، (1397). 'ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(3)، صص.33-48. magiran.com/p1928610
Hassan Faramarzi, seyd mohsen hosseini, hamidreza pourghasemi, mehdi farnaghi, (2018). 'Evaluation of the Asian Highway Role on Fire Golestan National Park in GIS Environment', Wood & Forest Science and Technology, 25(3), pp.33-48. magiran.com/p1928610
حسن فرامرزی؛ سیدمحسن حسینی ؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مهدی فرنقی. "ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25 ،3 ، 1397، 33-48. magiran.com/p1928610
Hassan Faramarzi; seyd mohsen hosseini; hamidreza pourghasemi; mehdi farnaghi. "Evaluation of the Asian Highway Role on Fire Golestan National Park in GIS Environment", Wood & Forest Science and Technology, 25, 3, 2018, 33-48. magiran.com/p1928610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال