ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بابازاده لهی ، محمد شمسیان، سعید رضا فرخ پیام، هدایت الله امینیان، (1397). بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(3)، 103-114. magiran.com/p1928616
Ali Babazadeh Lehi, saeid reza farrokhpayam, Hedayatollah Aminian, (2018). Evaluation of replacing the melamine veneer paper waste with urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard, Wood & Forest Science and Technology, 25(3), 103-114. magiran.com/p1928616
علی بابازاده لهی ، محمد شمسیان، سعید رضا فرخ پیام، هدایت الله امینیان، بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1397؛ 25(3): 103-114. magiran.com/p1928616
Ali Babazadeh Lehi, saeid reza farrokhpayam, Hedayatollah Aminian, Evaluation of replacing the melamine veneer paper waste with urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 25(3): 103-114. magiran.com/p1928616
علی بابازاده لهی ، محمد شمسیان، سعید رضا فرخ پیام، هدایت الله امینیان، "بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 25، شماره 3 (1397): 103-114. magiran.com/p1928616
Ali Babazadeh Lehi, saeid reza farrokhpayam, Hedayatollah Aminian, "Evaluation of replacing the melamine veneer paper waste with urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard", Wood & Forest Science and Technology 25, no.3 (2018): 103-114. magiran.com/p1928616
علی بابازاده لهی ، محمد شمسیان، سعید رضا فرخ پیام، هدایت الله امینیان، (1397). 'بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(3)، صص.103-114. magiran.com/p1928616
Ali Babazadeh Lehi, saeid reza farrokhpayam, Hedayatollah Aminian, (2018). 'Evaluation of replacing the melamine veneer paper waste with urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard', Wood & Forest Science and Technology, 25(3), pp.103-114. magiran.com/p1928616
علی بابازاده لهی ؛ محمد شمسیان؛ سعید رضا فرخ پیام؛ هدایت الله امینیان. "بررسی جایگزینی ضایعات روکش ملامینه با چسب اوره فرمالدهید در مغز تخته خرده چوب". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25 ،3 ، 1397، 103-114. magiran.com/p1928616
Ali Babazadeh Lehi; saeid reza farrokhpayam; Hedayatollah Aminian. "Evaluation of replacing the melamine veneer paper waste with urea formaldehyde adhesive in the core layer of particleboard", Wood & Forest Science and Technology, 25, 3, 2018, 103-114. magiran.com/p1928616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال