ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ابراهیم زاده آسمین، حمیدرضا رخشانی نسب، طیبه سرگلزایی جوان، (1397). سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335، فصلنامه آمایش محیط، 42، 213-235. magiran.com/p1928697
Hossein Ebrahimzadeh Aasmin , Hamid Reza Rakhshani Nasab , Tayebeh Sargolzaee Javan, (2019). Assessing the sprawl / compact of the city of Zahedan during the period 1375 – 1390, Amayesh Journal, 42, 213-235. magiran.com/p1928697
حسین ابراهیم زاده آسمین، حمیدرضا رخشانی نسب، طیبه سرگلزایی جوان، سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335. فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 213-235. magiran.com/p1928697
Hossein Ebrahimzadeh Aasmin , Hamid Reza Rakhshani Nasab , Tayebeh Sargolzaee Javan, Assessing the sprawl / compact of the city of Zahedan during the period 1375 – 1390, Amayesh Journal, 2019; 42: 213-235. magiran.com/p1928697
حسین ابراهیم زاده آسمین، حمیدرضا رخشانی نسب، طیبه سرگلزایی جوان، "سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 213-235. magiran.com/p1928697
Hossein Ebrahimzadeh Aasmin , Hamid Reza Rakhshani Nasab , Tayebeh Sargolzaee Javan, "Assessing the sprawl / compact of the city of Zahedan during the period 1375 – 1390", Amayesh Journal no. 42 (2019): 213-235. magiran.com/p1928697
حسین ابراهیم زاده آسمین، حمیدرضا رخشانی نسب، طیبه سرگلزایی جوان، (1397). 'سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.213-235. magiran.com/p1928697
Hossein Ebrahimzadeh Aasmin , Hamid Reza Rakhshani Nasab , Tayebeh Sargolzaee Javan, (2019). 'Assessing the sprawl / compact of the city of Zahedan during the period 1375 – 1390', Amayesh Journal, 42, pp.213-235. magiran.com/p1928697
حسین ابراهیم زاده آسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان. "سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 213-235. magiran.com/p1928697
Hossein Ebrahimzadeh Aasmin ; Hamid Reza Rakhshani Nasab ; Tayebeh Sargolzaee Javan. "Assessing the sprawl / compact of the city of Zahedan during the period 1375 – 1390", Amayesh Journal, 42, 2019, 213-235. magiran.com/p1928697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال