ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر عبداللهی، حجت الله شرفی، یاسر صباحی، (1397). تاب آوری نهادی و کالبدی-محیطی اجتماعات شهری در جهت کاهش بحران های طبیعی، زلزله(مطالعه موردی: شهر کرمان)، فصلنامه آمایش محیط، 42، 165-186. magiran.com/p1928701
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi , Yasser Sabahi, (2019). Measurement And evaluation Resiliency Institutional and physical-environmental Urban communities to reduce natural disasters, Earthquake(Case study: Kerman city), Amayesh Journal, 42, 165-186. magiran.com/p1928701
علی اصغر عبداللهی، حجت الله شرفی، یاسر صباحی، تاب آوری نهادی و کالبدی-محیطی اجتماعات شهری در جهت کاهش بحران های طبیعی، زلزله(مطالعه موردی: شهر کرمان). فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 165-186. magiran.com/p1928701
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi , Yasser Sabahi, Measurement And evaluation Resiliency Institutional and physical-environmental Urban communities to reduce natural disasters, Earthquake(Case study: Kerman city), Amayesh Journal, 2019; 42: 165-186. magiran.com/p1928701
علی اصغر عبداللهی، حجت الله شرفی، یاسر صباحی، "تاب آوری نهادی و کالبدی-محیطی اجتماعات شهری در جهت کاهش بحران های طبیعی، زلزله(مطالعه موردی: شهر کرمان)"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 165-186. magiran.com/p1928701
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi , Yasser Sabahi, "Measurement And evaluation Resiliency Institutional and physical-environmental Urban communities to reduce natural disasters, Earthquake(Case study: Kerman city)", Amayesh Journal no. 42 (2019): 165-186. magiran.com/p1928701
علی اصغر عبداللهی، حجت الله شرفی، یاسر صباحی، (1397). 'تاب آوری نهادی و کالبدی-محیطی اجتماعات شهری در جهت کاهش بحران های طبیعی، زلزله(مطالعه موردی: شهر کرمان)'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.165-186. magiran.com/p1928701
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi , Yasser Sabahi, (2019). 'Measurement And evaluation Resiliency Institutional and physical-environmental Urban communities to reduce natural disasters, Earthquake(Case study: Kerman city)', Amayesh Journal, 42, pp.165-186. magiran.com/p1928701
علی اصغر عبداللهی؛ حجت الله شرفی؛ یاسر صباحی. "تاب آوری نهادی و کالبدی-محیطی اجتماعات شهری در جهت کاهش بحران های طبیعی، زلزله(مطالعه موردی: شهر کرمان)". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 165-186. magiran.com/p1928701
Ali Asghar Abdollahi ; Hojatollah Sharafi ; Yasser Sabahi. "Measurement And evaluation Resiliency Institutional and physical-environmental Urban communities to reduce natural disasters, Earthquake(Case study: Kerman city)", Amayesh Journal, 42, 2019, 165-186. magiran.com/p1928701
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال