ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پگاه مریدسادات، سجاد محمدیان، (1397). مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله خیرآباد شهر بیرجند)، فصلنامه آمایش محیط، 42، 139-164. magiran.com/p1928702
pegah moridsadat , Sajjad Mohammadian, (2019). Causes of Participation in Improvement and renewal of Urban Worn Texture (Case Study: Kheirabad Neighborhood in Birjand City), Amayesh Journal, 42, 139-164. magiran.com/p1928702
پگاه مریدسادات، سجاد محمدیان، مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله خیرآباد شهر بیرجند). فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 139-164. magiran.com/p1928702
pegah moridsadat , Sajjad Mohammadian, Causes of Participation in Improvement and renewal of Urban Worn Texture (Case Study: Kheirabad Neighborhood in Birjand City), Amayesh Journal, 2019; 42: 139-164. magiran.com/p1928702
پگاه مریدسادات، سجاد محمدیان، "مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله خیرآباد شهر بیرجند)"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 139-164. magiran.com/p1928702
pegah moridsadat , Sajjad Mohammadian, "Causes of Participation in Improvement and renewal of Urban Worn Texture (Case Study: Kheirabad Neighborhood in Birjand City)", Amayesh Journal no. 42 (2019): 139-164. magiran.com/p1928702
پگاه مریدسادات، سجاد محمدیان، (1397). 'مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله خیرآباد شهر بیرجند)'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.139-164. magiran.com/p1928702
pegah moridsadat , Sajjad Mohammadian, (2019). 'Causes of Participation in Improvement and renewal of Urban Worn Texture (Case Study: Kheirabad Neighborhood in Birjand City)', Amayesh Journal, 42, pp.139-164. magiran.com/p1928702
پگاه مریدسادات؛ سجاد محمدیان. "مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله خیرآباد شهر بیرجند)". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 139-164. magiran.com/p1928702
pegah moridsadat ; Sajjad Mohammadian. "Causes of Participation in Improvement and renewal of Urban Worn Texture (Case Study: Kheirabad Neighborhood in Birjand City)", Amayesh Journal, 42, 2019, 139-164. magiran.com/p1928702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال