ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد قاسمی، مجید شمس، غلامرضا امینی نژاد، (1397). مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان، فصلنامه آمایش محیط، 42، 117-137. magiran.com/p1928704
Ahmad ghasemi , majid shams , Gholamreza Amini Nezhad, (2019). An Analysis of the Components of Social Capital in Different Urban Areas, Case Study of Borazjan city, Amayesh Journal, 42, 117-137. magiran.com/p1928704
احمد قاسمی، مجید شمس، غلامرضا امینی نژاد، مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان. فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 117-137. magiran.com/p1928704
Ahmad ghasemi , majid shams , Gholamreza Amini Nezhad, An Analysis of the Components of Social Capital in Different Urban Areas, Case Study of Borazjan city, Amayesh Journal, 2019; 42: 117-137. magiran.com/p1928704
احمد قاسمی، مجید شمس، غلامرضا امینی نژاد، "مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 117-137. magiran.com/p1928704
Ahmad ghasemi , majid shams , Gholamreza Amini Nezhad, "An Analysis of the Components of Social Capital in Different Urban Areas, Case Study of Borazjan city", Amayesh Journal no. 42 (2019): 117-137. magiran.com/p1928704
احمد قاسمی، مجید شمس، غلامرضا امینی نژاد، (1397). 'مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.117-137. magiran.com/p1928704
Ahmad ghasemi , majid shams , Gholamreza Amini Nezhad, (2019). 'An Analysis of the Components of Social Capital in Different Urban Areas, Case Study of Borazjan city', Amayesh Journal, 42, pp.117-137. magiran.com/p1928704
احمد قاسمی؛ مجید شمس؛ غلامرضا امینی نژاد. "مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 117-137. magiran.com/p1928704
Ahmad ghasemi ; majid shams ; Gholamreza Amini Nezhad. "An Analysis of the Components of Social Capital in Different Urban Areas, Case Study of Borazjan city", Amayesh Journal, 42, 2019, 117-137. magiran.com/p1928704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال