ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صادق علیایی، سمیه عزیزی، (1397). بررسی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی با روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دهستان وکیل آباد استان کرمان)، فصلنامه آمایش محیط، 42، 97-115. magiran.com/p1928705
Mohammad Sadeqh Oliaei , Somayeh Azizi, (2019). Investigating and analyzing the developmental level of rural areas with factor analysis method (Case Study: Vakil Abad village of Kerman Province), Amayesh Journal, 42, 97-115. magiran.com/p1928705
محمد صادق علیایی، سمیه عزیزی، بررسی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی با روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دهستان وکیل آباد استان کرمان). فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 97-115. magiran.com/p1928705
Mohammad Sadeqh Oliaei , Somayeh Azizi, Investigating and analyzing the developmental level of rural areas with factor analysis method (Case Study: Vakil Abad village of Kerman Province), Amayesh Journal, 2019; 42: 97-115. magiran.com/p1928705
محمد صادق علیایی، سمیه عزیزی، "بررسی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی با روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دهستان وکیل آباد استان کرمان)"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 97-115. magiran.com/p1928705
Mohammad Sadeqh Oliaei , Somayeh Azizi, "Investigating and analyzing the developmental level of rural areas with factor analysis method (Case Study: Vakil Abad village of Kerman Province)", Amayesh Journal no. 42 (2019): 97-115. magiran.com/p1928705
محمد صادق علیایی، سمیه عزیزی، (1397). 'بررسی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی با روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دهستان وکیل آباد استان کرمان)'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.97-115. magiran.com/p1928705
Mohammad Sadeqh Oliaei , Somayeh Azizi, (2019). 'Investigating and analyzing the developmental level of rural areas with factor analysis method (Case Study: Vakil Abad village of Kerman Province)', Amayesh Journal, 42, pp.97-115. magiran.com/p1928705
محمد صادق علیایی؛ سمیه عزیزی. "بررسی و تحلیل سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی با روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: دهستان وکیل آباد استان کرمان)". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 97-115. magiran.com/p1928705
Mohammad Sadeqh Oliaei ; Somayeh Azizi. "Investigating and analyzing the developmental level of rural areas with factor analysis method (Case Study: Vakil Abad village of Kerman Province)", Amayesh Journal, 42, 2019, 97-115. magiran.com/p1928705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال