ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید یاسوری، مریم سجودی، (1397). استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) راهکاری جهت تمرکز زدایی (مطالعه موردی: شهرستان رشت)، فصلنامه آمایش محیط، 42، 71-96. magiran.com/p1928709
Majid Yasoori, Maryam Sojoodi, (2019). Regional Development Strategy, a Solution to Decentralization (Sample: City of Rasht), Amayesh Journal, 42, 71-96. magiran.com/p1928709
مجید یاسوری، مریم سجودی، استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) راهکاری جهت تمرکز زدایی (مطالعه موردی: شهرستان رشت). فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 71-96. magiran.com/p1928709
Majid Yasoori, Maryam Sojoodi, Regional Development Strategy, a Solution to Decentralization (Sample: City of Rasht), Amayesh Journal, 2019; 42: 71-96. magiran.com/p1928709
مجید یاسوری، مریم سجودی، "استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) راهکاری جهت تمرکز زدایی (مطالعه موردی: شهرستان رشت)"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 71-96. magiran.com/p1928709
Majid Yasoori, Maryam Sojoodi, "Regional Development Strategy, a Solution to Decentralization (Sample: City of Rasht)", Amayesh Journal no. 42 (2019): 71-96. magiran.com/p1928709
مجید یاسوری، مریم سجودی، (1397). 'استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) راهکاری جهت تمرکز زدایی (مطالعه موردی: شهرستان رشت)'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.71-96. magiran.com/p1928709
Majid Yasoori, Maryam Sojoodi, (2019). 'Regional Development Strategy, a Solution to Decentralization (Sample: City of Rasht)', Amayesh Journal, 42, pp.71-96. magiran.com/p1928709
مجید یاسوری؛ مریم سجودی. "استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) راهکاری جهت تمرکز زدایی (مطالعه موردی: شهرستان رشت)". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 71-96. magiran.com/p1928709
Majid Yasoori; Maryam Sojoodi. "Regional Development Strategy, a Solution to Decentralization (Sample: City of Rasht)", Amayesh Journal, 42, 2019, 71-96. magiran.com/p1928709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال