ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله خدادادی، یوسفعلی زیاری، ابراهیم رومینا، مسعود مهدوی حاجیلویی، (1397). بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند، فصلنامه آمایش محیط، 42، 43-69. magiran.com/p1928710
Raheleh khodadadi , Yousef Ali Ziari , Ebrahim Romina , Masoud Mahadavi, (2019). Evaluation of having three zones of Semnan municipal infrastructure and ICT indicators in order to realize of Smart city, Amayesh Journal, 42, 43-69. magiran.com/p1928710
راحله خدادادی، یوسفعلی زیاری، ابراهیم رومینا، مسعود مهدوی حاجیلویی، بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند. فصلنامه آمایش محیط، 1397؛ 42: 43-69. magiran.com/p1928710
Raheleh khodadadi , Yousef Ali Ziari , Ebrahim Romina , Masoud Mahadavi, Evaluation of having three zones of Semnan municipal infrastructure and ICT indicators in order to realize of Smart city, Amayesh Journal, 2019; 42: 43-69. magiran.com/p1928710
راحله خدادادی، یوسفعلی زیاری، ابراهیم رومینا، مسعود مهدوی حاجیلویی، "بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند"، فصلنامه آمایش محیط ،42 (1397): 43-69. magiran.com/p1928710
Raheleh khodadadi , Yousef Ali Ziari , Ebrahim Romina , Masoud Mahadavi, "Evaluation of having three zones of Semnan municipal infrastructure and ICT indicators in order to realize of Smart city", Amayesh Journal no. 42 (2019): 43-69. magiran.com/p1928710
راحله خدادادی، یوسفعلی زیاری، ابراهیم رومینا، مسعود مهدوی حاجیلویی، (1397). 'بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند'، فصلنامه آمایش محیط، 42، صص.43-69. magiran.com/p1928710
Raheleh khodadadi , Yousef Ali Ziari , Ebrahim Romina , Masoud Mahadavi, (2019). 'Evaluation of having three zones of Semnan municipal infrastructure and ICT indicators in order to realize of Smart city', Amayesh Journal, 42, pp.43-69. magiran.com/p1928710
راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی. "بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند". فصلنامه آمایش محیط، 42 ، 1397، 43-69. magiran.com/p1928710
Raheleh khodadadi ; Yousef Ali Ziari ; Ebrahim Romina ; Masoud Mahadavi. "Evaluation of having three zones of Semnan municipal infrastructure and ICT indicators in order to realize of Smart city", Amayesh Journal, 42, 2019, 43-69. magiran.com/p1928710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال