ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رضایی ، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش، (1397). تعیین مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9)، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 9(18)، 135-145. magiran.com/p1928797
Fatemeh Rezayi , Abdolreza Bahremand , Vahed Berdi Sheikh , MohammadTaghii Dastorani , Mohammad Tajbakhsh, (2019). Determination of the Most Important Parameters Affecting the Urban Runoff using SWMM Model (Case Study: Mashhad City, District 9), Journal of Watershed Management Research, 9(18), 135-145. magiran.com/p1928797
فاطمه رضایی ، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش، تعیین مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 1397؛ 9(18): 135-145. magiran.com/p1928797
Fatemeh Rezayi , Abdolreza Bahremand , Vahed Berdi Sheikh , MohammadTaghii Dastorani , Mohammad Tajbakhsh, Determination of the Most Important Parameters Affecting the Urban Runoff using SWMM Model (Case Study: Mashhad City, District 9), Journal of Watershed Management Research, 2019; 9(18): 135-145. magiran.com/p1928797
فاطمه رضایی ، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش، "تعیین مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9)"، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 9، شماره 18 (1397): 135-145. magiran.com/p1928797
Fatemeh Rezayi , Abdolreza Bahremand , Vahed Berdi Sheikh , MohammadTaghii Dastorani , Mohammad Tajbakhsh, " Determination of the Most Important Parameters Affecting the Urban Runoff using SWMM Model (Case Study: Mashhad City, District 9)", Journal of Watershed Management Research 9, no.18 (2019): 135-145. magiran.com/p1928797
فاطمه رضایی ، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، محمد تقی دستورانی، سید محمد تاج بخش، (1397). 'تعیین مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9)'، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 9(18)، صص.135-145. magiran.com/p1928797
Fatemeh Rezayi , Abdolreza Bahremand , Vahed Berdi Sheikh , MohammadTaghii Dastorani , Mohammad Tajbakhsh, (2019). ' Determination of the Most Important Parameters Affecting the Urban Runoff using SWMM Model (Case Study: Mashhad City, District 9)', Journal of Watershed Management Research, 9(18), pp.135-145. magiran.com/p1928797
فاطمه رضایی ؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحد بردی شیخ؛ محمد تقی دستورانی؛ سید محمد تاج بخش. "تعیین مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9)". پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 9 ،18 ، 1397، 135-145. magiran.com/p1928797
Fatemeh Rezayi ; Abdolreza Bahremand ; Vahed Berdi Sheikh ; MohammadTaghii Dastorani ; Mohammad Tajbakhsh. " Determination of the Most Important Parameters Affecting the Urban Runoff using SWMM Model (Case Study: Mashhad City, District 9)", Journal of Watershed Management Research, 9, 18, 2019, 135-145. magiran.com/p1928797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال